27NZ03.1

СрядаXXVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
На тебе ти е жал за растението,
Аз ли да не пожаля Ниневия, големия град?
Четене из книгата на пророк Йона            4,1-11
Йона се силно огорчи и възнегодува, и моли се на Господа и рече: „О, Господи, не творех ли това, когато бях още в моята земя? За това и побегнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив и съжаляваш за бедствието. И се­га, Господи, вземи душата ми от мене, защото по-добре е да умра, нежели да живея.”
И рече Господ: „Нима това те тъй огорчи?”
И излезе Йона из града, седна на изток от града, направи си там сенница и седна под нея на сянка, за да види, какво ще стане с града. И направи Господ Бог, та израстна растение, и то се издигна над Йона, за да има над главата му сянка, и да го избави от огорчението му; Йона твърде много се зарадва на това растение. И нареди Бог тъй, че на другия ден, когато се зазори, червей подгриза растението, и то изсъхна.
А когато изгря слънце, напрати Бог горещ източен вятър, и слънцето почна да припича главата на Йона, тъй че той изнемогна и се молеше да умре, казвайки: „По-добре да умра, нежели да живея.”
И рече Бог на Йона: „Нима тъй силно се огорчи за растението?”
Той рече: „Твърде се огорчих, дори до смърт.”
Тогава Господ рече: „На тебе ти е жал за растението, за което не си се трудил и което не си отгледвал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна; аз ли да не пожаля Ниневия, този голям град, в който има повече от сто и двадесет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява, и много добитък?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 85,3-4.5-6.9-10 (О: 15в)
Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.
Помилвай ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си.
Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.
Защото Ти, Господи, си благ и милосърден, и многомилостив към всички, които Те призовават. 
Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.
Чуй, Господи, моята молитва, и послушай гласа на молбата ми.
Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.
Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи; и ще прославят Твоето име,
защото Ти си велик и вършиш чудеса: Ти, Боже, едничък Ти! 
Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.
АЛИЛУЯ       Рим 8,15
* Алилуя. * Приехте дух на осиновяването, чрез когото викаме: Авва, Отче. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Господи, научи ни да се молим.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,1-4
В онова време:
Когато Исус беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Иван научи учениците си.”
А Той им рече: „Когато се молите, казвайте: „Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, защото и ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение.”
Това е слово Господне.