27NZ05.2

Петък – XXVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Които имат вяра, ще бъдат
благословени заедно с верния Авраам.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни     3,7-14
Братя:
Знайте, че ония, които се облягат на вярата, са синове Авраамови. И Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправда езичниците, отнапред благовести на Авраам: „В тебе ще бъдат благославяни всички народи.” И тъй ония, които се облягат на вярата, биват благословени заедно с верния Авраам, а всички, които се облягат на дела по Закона, се намират под проклятие.
Защото е писано: „Проклет е всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на Закона.” А че чрез Закона никой не се оправдава пред Бога, това е явно, защото „праведният чрез вяра ще бъде жив”.
А Законът не иска вяра; но говори: „Който изпълни тия неща, той ще бъде жив чрез тях.”
Христос ни изкупи от клетвата на Закона, като стана заради нас клетва (защото писано е: „Проклет е всеки, който виси на дърво”), та благословението Авраамово чрез Христа Исуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.3-4.5-6 (О: 5в)
Господ вечно помни Своя завет,
Ще Те славя, Господи, от все сърце, в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат.
Господ вечно помни Своя завет,
Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно. Паметни прави Той Своите чудеса; милостив и щедър е Господ. 
Господ вечно помни Своя завет,
Храна дава на онези, които Му се боят; вечно помни Своя завет. Силата на делата Си яви на Своя народ, за да му даде езичниците в наследие. 
Господ вечно помни Своя завет,
АЛИЛУЯ       Ив 1231в-32
* Алилуя. * Сега князът на тоя век ще бъде изпъден вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако Аз с пръст Божи изгонвам бесовете,
то значи дошло е до вас царството Божие.
В Четене от Светото Евангелие според Лука       11,15-26
В онова време:
Като изгони Исус злия дух, някои от народа казаха: „Той изгонва бесовете чрез Велзевул, бесовия княз.” А други, изкушавайки Го, искаха Му личби от небето.
Но Той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада; ако пък и Сатаната се е разделил сам про­тив себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че Аз чрез Велзевул изгонвам бесовете. И ако Аз чрез Велзевул изгонвам бесо­вете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък Аз с пръста Божи изгонвам бесовете, то значи, дошло е до вас царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност; когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му.
Който не е с Мене, той е против Мене, и който не събира с Мене, той разпилява.
Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и, като не намира, казва: „Ще се върна в къщата си, откъдето излязох; и като дойде, намира я пометена и наредена; тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.”
Това е слово Господне.