28NZ-b

ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Богатството сметнах за нищо пред мъдростта.
Четене из книгата Премъдрост      7.7-11
Молих се и биде ми даруван разум, виках и слезе върху ми дух на премъдрост; аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли и богатството смятах за нищо пред нея. Драгоценният камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.
Аз я обикнах повече от здраве и хубост и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва.
А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство през ръцете й.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 89,12-13.14-15.16-17 (О: 13)
Насити ни с Твоята милост, Господи, и ние ще се зарадваме.
Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! Докога? Смили се над Твоите раби!
Насити ни с Твоята милост, Господи, и ние ще се зарадваме.
Насити ни рано с Твоята милост и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни’.
Развесели ни за дните, през които Ти си ни поразявал, за годините, през които сме преживели нещастие. 
Насити ни с Твоята милост, Господи, и ние ще се зарадваме.
Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята слава – върху синовете им.
И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. 
Насити ни с Твоята милост, Господи, и ние ще се зарадваме.
ВТОРО ЧЕТИВО
Словото Божие преценява помисли и намерения сърдечни.
Четене от посланието до евреите   4,12-13
Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч, то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оня, пред когото ние ще отговаряме.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
* Алилуя. * Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Продай всичко, що имаш и върви след Мене.
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,17-30
В онова време:
Когато Исус излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
А Исус му рече: „Учителю, всичко това съм опазил от младини.”
Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище до небето; па дойди и върви след Мене”. А той, като се смути от тази дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
И като погледна наоколо, Исус каза на учениците Си: „Колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!” А учениците се смаяха от думите Му. Но Исус пак им отговаря и казва: „Чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие! По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.”
А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: „А кой може да се спаси?”
Исус, като ги погледна, казва: „За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.”
И Петър почна да Му говори: „Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.”
А Исус отговори и рече: „Истина ви казвам: Няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Мене и Евангелието, и да не е по­лучил сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къщи, от братя и сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идещия век -живот вечен.”
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,17-30
В онова време:
Когато Исус излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
А Исус му рече: „Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не увреждай, почитай баща си и майкаси.”
А той Му отговори и рече: „Учителю, всичко това съм опазил от младини.”
Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище до небето; па дойди и върви след Мене.” А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
И като погледна наоколо, Исус каза на учениците Си: „Колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!” А учениците се смаяха от думите Му. Но Исус пак им отговаря и казва: „Чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие! По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.”
А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: „А кой може да се спаси?”
Исус, като ги погледна, казва: „За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.”
Това е слово Господне.