28NZ-c

ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нааман се върна при Божия човек и изповяда Господа.
Четене из втората книга Царства   5,14-17
В онова време:
Нааман, сириецът, отиде и се потопи в Йордан седем пъти, според думите на Божия човек Елисей, и тялото му се обнови като тялото на малко дете и се очисти от проказата си.
Тогава се върна при Божия човек той и всичките му придружници, дойде, застана пред него и каза: „Ето, познах, че по цяла земя няма Бог, освен у Израил; приеми, прочее, дар от твоя раб.”
Елисей отговори: „Жив е Господ, пред чието лице стоя! Не приемам.” Онзи го принуждаваше да вземе, но той се не съгласи.
И каза Нааман: „Щом е тъй, нека дадат на твоя раб пръст, колкото могат да носят две мъски, защото занапред твоят раб няма да принася всесъжения и жертви на други богове освен на Господа.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав-Зсд-4 (О: 2а)
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. 
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост и верността си към Израилевия дом. 
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте.
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ако търпим и ще царуваме с Христа.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей    2,8-13
Помни Господа Исуса Христа, от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според Моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Исуса с вечна слава.
Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем; ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас; ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да отрече от Себе Си.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       1 Сол 5,18
* Алилуя. *  Благодарете за всичко: защото такава е волята Божия за вас в Христа Исуса. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не намери ли никой друг,
който да се върне и да въздаде на Бога слава,
освен този чужденец
Четене от Светото Евангелие според Лука          17,11-19
В онова време:
На път за Йерусалим Исус минаваше между Самария и Галилея.
На влизане в едно село срещнаха Го десет прокажени, които се спряха надалеч и викаха с висок глас: „Исусе, наставниче, смили се над нас.”
Като ги видя, каза им: „Идете и се покажете на свещениците.” И докато отиваха, очистиха се.
А един от тях, виждайки се изцерен, върна се, той прославяше Бога с висок глас; и падна ничком при нозете Му и Му благодари. А той беше Самариянин.
Тогава Исус продума и рече: „Не ли десетимата се очистиха? А къде са деветте? Не намери ли се някой друг, който да се върне и да въздаде на Бога слава, освен този чужденец?”
И му каза: „Стани, иди си, защото Твоята вяра те спаси.”
Това е слово Господне