28NZ03.1

Сряда – XXVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Въздай всекиму според делата му,
първом на юдеин, а сетне на елин.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    2,1-11
Затова, неизвиняем си ти, човече какъвто и да си ти, който съдиш; защото, с какъвто съд съдиш другия, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд пада наистина върху ония, които вършат такива дела.
Нима мислиш, о, човече, че ще избегнеш Божия съд? Ти, който съдиш ония, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш? Или нехаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние? Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, който ще въздаде всекиму според делата му: живот вечен за ония, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие; ярост и гняв пък за тия, които упорствуват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата.
Скръб и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първом на Юдеин, сетне и на елин, а слава и чест и мир всекиму, който прави добро, първом на юдеин, а сетне на елин; Защото Бог не гледа на лице.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 61,2-3.6-7.9 (О: 13в)
Господи, Ти ще въздадеш всекиму според делата.
Само в Бога се успокоява душата ми: от Него е моето спасение.
Само Той е мое прибежище, мое спасение, моя твърдина, няма да се поколебая повече. 
Господи, Ти ще въздадеш всекиму според делата.
Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него ми е надеждата. Защото само Той е мой Бог и ми е спасение, моя твърдина, няма да се поколебая. 
Господи, Ти ще въздадеш всекиму според делата.
Народе, Нему се надявайте във всяко време; пред Него изливайте сърцето си: Бог е нам прибежище. 
Господи, Ти ще въздадеш всекиму според делата.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя.* Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги признавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Горко вам, фарисеи, и вам, книжници, горко!
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,42-46
В онова време: Господ рече:
„Горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а не марите за съда и любовта Божия! Това трябваше да правите, а онова да не оставяте.
Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата.
Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, и по които човеците ходят, без да знаят!
На това някой от законниците Му рече: „Учителю, като говориш това, ти и нас обиждаш.”
Но Той рече: „И на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст се не допирате до товарите!”
Това е слово Господне.