28NZ04.1

Четвъртък – XXVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    3,21-ЗОа
Братя:
Сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е във всички и у всички вярващи; защото няма разлика: всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, когото Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение, за да покаже Своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Исуса Христа.
Де е, прочее, хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона. Или Бог е Бог само за Юдеите, а не и за езичниците? Разбира се и на езичниците; Защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129,1-2.3-4в.4с-5. (О: 7)
У Господа е милостта, и пълно е у Него изкуплението.
От дън душа викам към Тебе, Господи;
Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. 
У Господа е милостта, и пълно е у Него изкуплението.
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, Господи, кой ще устои? Но в Тебе е прошката, ще благоговеем пред Тебе. 
У Господа е милостта, и пълно е у Него изкуплението.
Надявам се на Господа; Надява се душата ми на словото му, уповава се душата ми на Господа. 
У Господа е милостта, и пълно е у Него изкуплението.
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще се изиска кръвта на пророците
от кръвта на Авел до кръвта на Захария.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,47-54
В онова време: Господ рече:
„Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха! С това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.
Затова и Божията премъдрост рече: „Ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма.” Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род.
Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте.”
И когато Той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от Него отговори за много неща, като Го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата Му, за да Го обвинят.
Това е слово Господне.