28NZ05.2

Петък – XXVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
По-рано сме се надявали на Христа и вие
получихте печата на Свети Дух.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     1,11-14
Братя:
Чрез Христа получихме нашия дял и ние, синове Израилеви, които бяхме предназначени по определение на Оня, който върши всичко по съвета на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа; чрез Него и вие, като чухте словото на истината, Благовестието за вашето Спасение, и като по­вярвахте в Него, бидохте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог за нашето наследство, за да се изкупи достоянието му за похвала на славата Му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,1-2.4-5.12-13 (О: 12в)
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследство.
Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници прилича да славословят.
Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследство.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.
Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. 
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследство.
Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което си е Той избрал за наследство.
От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. 
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследство.
АЛИЛУЯ       Пс 32,22
* Алилуя. * Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме,.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всички косми на главите ви с преброени.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,1-7
В онова време:
Беше се събрал толкова много народ, че се тъпчеха един други. Исус заговори първом на учениците си: „Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите.
А на вас, моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят; Но ще ви покажа, от кого да се боите: Бойте се от Онзи, който след убиването има власт да хвърли в геената. Да, казвам ви, от Него се бойте.
Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата ви са всички преброени.
И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни”.
Това е слово Господне.