28NZ06.2

Събота – XXVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
И Го постави глава на Църквата, която е Негово Тяло.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     1,15-23
Братя: Като чух за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всички светии, не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменавам в молитвите си, защото Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го позна­ете и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите, и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила. С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия.
И „покори всичко под нозете Му”, и Го постави над всичко глава на Църквата, която е Негово тяло, пълнота на Този, който изпълня всичко във всички.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8,2-За.4-5.6-7 (О: 7)
Поставил си Сина над делата на Твоите ръце.
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя;
Твоята слава се простира по-горе от небесата.
Из устата на младенци кърмачета Ти си стъкмил похвала.
Поставил си Сина над делата на Твоите ръце.
Когато гледам Твоите небеса, дела на Твоите пръсти, месечината и
звездите, които си поставил (казвам си): що е човек, та го помниш,
или син човешки, та го спохождаш. 
Поставил си Сина над делата на Твоите ръце.
Понизил си го с малко нещо спорти Ангелите, със слава и чест си го увенчал;
и си го поставил като владетел на делата на Твоите ръце. 
Поставил си Сина над делата на Твоите ръце.
АЛИЛУЯ       Ив 15,26в.27а
* Алилуя. * Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ и вие ще свидетелствувате. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Свети Дух ще ви научи в оня час какво трябва да кажете.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,8-12
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Всеки, който Мене признае пред човеците, и Син Човечески ще признае Него пред Божиите Ангели; а който се отрече от Мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите Ангели.
И всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено; а на онзи, който каже хула против Дух Свети, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете; защото Дух Свети ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.”
Това е слово Господне.