29.11

29 ноември
ВСИЧКИ СВЕТЦИ НА СЕРАФИЧЕСКИЯ ОРДЕН
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Четене из книгата на Исус, син Сирахов. Сх 44,1.10-15
            Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род. Те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят. В тяхното семе пребъдва добро наследство. Техните потомци са в заветите, семето им ще устои, и децата им – поради тях.
Семето им ще пребъде довека, и славата им не ще се изтреби. Телата им погребани в мир, и имената им живеят в родовете. Народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.          
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛМ      Пс 23
 Светиите търсиха лицето на нашия Господ.
Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета,
и върху реки я утвърди. 
Светиите търсиха лицето на нашия Господ.
Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чийто ръце са невинни и сърцето чисто, †
който не се е клел в душата си напразно
и не е споменавал лъжливо името Господне.
Светиите търсиха лицето на нашия Господ.
Той ще получи благословение от Господа
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят Твоето лице, Боже Яковов. 
Светиите търсиха лицето на нашия Господ.
АЛЛЕЛУЯ
* Аллелуя * В това се състои, истинското братство, като побеждаваме злоба на света да последваме Христа на земята и заедно с Него да се радваме в небето.* Аллелуя*
ЕВАНГЕЛИЕ  
Четене от светото Евангелие според Марко. Мк 10,17-21
            Когато Исус излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: “Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
            Исус му рече: “Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща и майка си”.
            А той Му отговори и рече: “Учителю, всичко това съм опазил от младини”. Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: “Едно ти не достига, иди, продай всичко що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето. Пак дойди и върви след Мене, като вземеш кръста”.
            Това е слово Господне.