29NZ-b

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година B
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Когато душата Му принесе умилостивителна жертва,
Той ще види дълговечно потомство.
Четене из книгата на пророк Исаия          53,10-11
На Господа биде угодно да Го съкруши, и Той Го предаде на мъчение; а когато душата Му принесе умилостивителна жертва, Той ще види дълговечно потомство, и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез Неговата ръка. С доволство Той ще гледа подвига на душата Си; чрез познанието, което ще имат за Него, Той, Праведният, Моят раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху Си ще понесе.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,4-5.18-19.20 и 22 (О: 22)
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша помощ и наша защита.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
ВТОРО ЧЕТИВО
Да пристъпим с увереност към престола на благодатта.
Четене от посланието до евреите   4,14-16
Братя:
Като имаме велик Първосвещеник, преминал през небесата, Исуса, Сина Божи, нека се придържаме във вероизповеданието. Ние имаме не такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувствува в нашите неволи, а такъв, който е бил изкушаван като нас във всичко, освен в греха. Нека, прочее, пристъпваме с увереност към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 10,45
* Алилуя. * Син Човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син човечески дойде да даде
душата си откуп за мнозина.
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,35-45
В онова време:
Приближиха се до Исуса Зеведеевите синове, Яков и Иван, и казаха: “Учителю, искаме да изпълниш, каквото поискаме?” Той ги попита: “Какво искате да ви сторя?”
Те отговориха: “Дай ни да седнем при Тебе в славата Ти, единият отдясно, а другият отляво.”
Но Исус им каза: “Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?”
Те Му отговориха: “Можем”.
А Исус им каза: “Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще сe кръстите, но да седнете отдясно или отляво на Мене, не го давам Аз; сядането е на онези, за които е приготвено.”
И като чуха това другите десет, почнаха да негодуват за Яков и Иван. А Исус ги повика и каза им: “Вие знаете, че онези, които се считат за управници на народите, господствуват над тях и велможите им властвуват над тях. Но между вас няма да бъде тъй; който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който между вас иска да бъде пръв, нека бъде служител на всички. Защото и Син човечески не дойде да Му служат, но да служи и даде душата си откуп за мнозина.”
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,42-45
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Вие знаете, че онези, които се считат за управници на народите, господствуват над тях и велможите им властвуват над тях. Но между вас няма да бъде тъй; който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който между вас иска да бъде пръв, нека бъде служител на всички. Защото и Син човечески не дойде да Му служат, но да служи и даде душата си откуп за мнозина.”
Това е слово Господне.