29NZ-c

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Колчем дигнеше Мойсей ръцете си, надвиваше Израил.
Четене из книгата Изход     17,8-13
В онези дни: Дойдоха амаликитци и се биха с израилтяните в Рефидим.
Мойсей каза на Исус: „Избери си мъже силни и иди, та се срази с амаликитци; утре аз ще застана навръх могилата, и Божията тояга ще бъде в ръката ми.” И стори Исус, както му каза Мойсей и отиде да се срази с амаликитци; а Мойсей, Аарон и Ор се качиха на връх могилата.
И колчем дигнеше Мойсей ръцете си, надвиваше Израил, а колчем спуснеше ръцете си, надвиваше Амалик. А на Мойсей натегнаха ръцете, и тогава взеха камък, та му подложиха, и той седна на него, а Араон и Ор подпираха ръцете му, един от едната, а друг от другата страна. Тъй стояха ръцете му издигнати до залез слънце. И порази Исус Амалика и народа му с острието на меча.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12,1-2.3-4.5-6-7-8 (О: срв 2)
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Подигам очи към планините, отдето ще ми дойде помощ. Моята помощ е от Господа, който създаде небето и земята. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Той не ще даде да се поклати ногата ти, няма да задреме Онзи, който те пази.
Ето не дреме и не спи, който пази Израил. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка, откъм твоята дясна страна.
Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и до века. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
ВТОРО, ЧЕТИВО
Да бъде Божият човек съвършен
и годен за всяко добро дело.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей    3,14-4,3
Възлюбени:
Пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен; пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.
И тъй, заклевам те пред Бога и пред нашия Господ Исус Христос, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му; проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
* Алилуя.* Божието слово е живо и действено, то преценява помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бог ще защити избраниците си,
които викат към Него.
Четене от Светото Евангелие според Лука          18,1-8
В онова време:
Исус каза на учениците си притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: „В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше.
В същия град имаше една вдовица, и тя дохождаше при него и казваше: „Защити ме от противника ми”. Но той дълго време не рачи.
А сетне рече си сам: „Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява.”
И рече Господ: „Чуйте, що казва неправедният съдия! Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити?”
Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син Човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята!”
Това е слово Господне.