29NZ03.2

Сряда – XXIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Тайната Христова сега се откри,
езичниците да бъдат сънаследници на обещанието.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     3,2-12
Братя:
Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас, именно, че чрез откровение Бог ни възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко, от което, като четете, можете проумя, как съм схванал тайната на Христа), която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и Пророци чрез Светия Дух. Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие и Христа Исуса чрез Евангелието, на което станах служител според дара на благодатта Божия, дадена ми по действие на Неговата сила.
На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат – да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, който създаде всичко чрез Исуса Христа, та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез Църквата известна на началствата и Властите небесни; по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса, нашия Господ, у когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12,2-3.4всд.5-6. (О: 3)
С радост ще черпите вода от изворите на спасението.
Ето, Бог е моето спасение; на Него се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение. Ще черпите с радост вода от изворите на спасението. 
С радост ще черпите вода от изворите на спасението.
Славете Господа, призовавайте името Му, разгласяйте между народите делата Му, напомняйте, че името Му е велико. 
С радост ще черпите вода от изворите на спасението.
Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя.
Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. 
С радост ще черпите вода от изворите на спасението.
АЛИЛУЯ       Мт 24,42а.44
* Алилуя. * Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Комуто е много дадено, много и ще се иска.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,39-48
В онова време:
Исус каза на учениците Си: „Знайте и това: ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. И вие бъдете готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човечески.”
Тогава Петър Му рече: „Господи, за нас ли казваш тая притча, или за всички?”
А Господ рече: „Кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, като дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: „Скоро няма да дойде господарят ми”, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните.
А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто е много поверено, от него повече ще се изисква.”
Това е слово Господне.