29NZ06.2

Събота – XXIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Христос е Главата, от когото цялото тяло нараства.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни       4,7-16
Братя:
На всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.
Затова е и казано: „Като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците.”
А „възкачи се” що означава, ако не това, че Той е слязъл по-напред в най-долните места на земята? Слезлият е същият, който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.
И Той постави едни за Апостоли, други за Пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово, докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божи до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство, та да не бъдем вече младенци, люлеяни и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата, а с истинска любов да растем по всичко в Онзи, който е глава, Христос, от когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите й, нараства, за да се съзижда в любов.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121,1-2.3-4а.4в-5 (O: 1)
Ще отидем радостни в дома Господен.
Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен”.
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме. 
Ще отидем радостни в дома Господен.
Където възлизат колената, колената Господни, по закона Израилев да
славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. 
Ще отидем радостни в дома Господен.
АЛИЛУЯ       Ез 33,11
* Алилуя. * Не искам смъртта на грешника, казва Господ, но да се отвърне от пътя си и да бъде жив. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако не се покаете, всички тъй ще загинете.
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,1-9
В същото време дойдоха някои и му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Исус им отговори и рече: „Мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.
Или мислите, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.”
И каза тая притча: „Някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери.
И рече на лозаря: „Ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я, защо само да изтощава земята?”
Но той му отговори и рече: „Господарю, остави я и тая година, докато я окопая и насипя с тор; и ако не даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсеча.”
Това е слово Господне.