2NA-b

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 40, 1-5.9-11


Пригответе път на Господа.

Четене из книгата на пророк Исаия.       

„Утешавайте, утешавайте моя народ, казва вашият Бог. Говорете на Йерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове.”
Гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе път на Господа, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки, и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види спасението Божие, защото устата Господня изрекоха това.”
Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! Възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! Възвиси се, не бой се, кажи на градовете Юдини: Ето вашият Бог! Ето, Господ Бог иде със сила и мишцата му с власт. Ето, наградата Му е с него, и отплатата му е пред лицето му. Като пастир ще пасе Той своето стадо; агнета ще взема на ръце и ще ги носи на гърдите си, и ще води дойниците.”

Това е Божие слово.
 
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84, 9ав-10.11-12.13-14 (0:8)

Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни твоето спасение.

Тъй неговото спасение е близо до ония,
които му се боят,
за да обитава слава в нашата земя. 

Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни твоето спасение.

Милост и истина ще се срещнат,
правда и мир ще се целунат;
Истината ще изникне из земята,
и правдата ще надникне от небесата.

Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни твоето спасение.

И Господ ще даде добро,
и нашата земя ще даде своя плод.
Правдата ще тръгне пред него
и ще тури на пътя стъпките си. 

Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни твоето спасение.
 
 
ВТОРО ЧЕТИВО
2Петр ЛК 3, 8-14


Очакваме нови небеса и нова земя.

Четене от второто послание на Свети Петър Апостол.   

Едничко това да не отбягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години – като един ден.
Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние.
И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем; тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят.
И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете в свят живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламналите небеса ще се разрушат, и разгорените стихии ще се стопят.
Но ние, според обещанието Му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правдата.
Затуй, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни.

Това е Божие слово.
 
 
АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Пригответе път на Господа, направете пътеките Му прави, и всяка плът ще види спасението Божие.

R: Алилуя, Алилуя
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 1, 1-8


Направете прави пътеките Господни.

Четене от светото Евангелие според Марко.        

Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий.
Както е писано у пророк Исаия: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви път пред Тебе.” Гласът на викащия в пустинята: „Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.”
Иван кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Юдейска страна и Иерусалимци, и всички се кръщаваха от него, като изповядваха греховете си.
А Иван носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед, и проповядваше, думайки: „След мене иде по-силният от мене, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.

Това е слово Господне.