2NA02

Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 40, 1-11


Бог утешава своя народ.

Четене из книгата на пророк Исаия.       
„Утешавайте, утешавайте моя народ, казва вашият Бог. Говорете на Йерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на не­говата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове.”
Гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе път на Господа, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки: и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види спасението Божие, защото устата Господня изрекоха това.”
Гласът говори: „Разгласяй”. И рече: „Какво да разгласям? Всяка плът е трева, и всичката й красота е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветето увехва, щом духне върху него духане от Господа; тъй и народът е трева. Трева изсъхва, цвете увехва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно.”
Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! Възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! Възвиси, не бой се, кажи на градовете Юдини: Ето нашия Бог! Ето, Господ Бог иде със сила и мишцата му с власт. Ето, наградата му е с него, и отплатата му е пред лицето му. Като пастир ще пасе той своето стадо; агнета ще вземе той на ръце и ще ги носи на гърдите си, и ще води дойниците.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 95, 1-2.3 и 10 ас. 11-12.13 (О: Ис 40,9-10)

Ето, нашият Бог иде със сила.             

Възпейте на Господа песен нова,
възпейте на Господа, цяла земйо;
Пейте на Господа, благославяйте името Му,
благовестете от ден на ден неговото спасение. 

Ето, нашият Бог иде със сила.   

Разгласяйте между народите славата Му,
по всички племена – чудесата му.
Кажете на народите: „Господ царува!”
Той ще съди народите по правда.

Ето, нашият Бог иде със сила.   

Да се веселят небесата и да тържествува земята;
да шуми морето и онова, което го изпълня;
Нека се радва полето и всичко, що е в него,
и да ликуват всички дъбрави дървета.

Ето, нашият Бог иде със сила.   


Пред лицето на Господа, защото иде,
защото Той иде да съди земята.
Той ще съди вселената по правда
и народите – по своята истина.

Ето, нашият Бог иде със сила.   АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя


Близо е денят Господен, ето, иде, за да ни спаси.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 18, 12-14


Бог не иска да загинат малките.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време Исус отговори и рече:
Как ви се струва? Ако някой има сто овци и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената?
И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени.
Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките.

Това е слово Господне.