2NBN

ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Божията премъдрост се всели всред избрания народ.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.   24, 1-4.12-16
Премъдростта ще прослави себе си и между народа ще бъде възхвалена. В църквата на Всевишния тя ще отвори уста и пред неговото войнство ще прослави себе си, и всред народа ще бъде възвисена, и в светото събрание удивлявана; в множеството избрани ще бъде възхвалена и всред благословените благословена.
Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и Оня, който ме е създал, ми посочи спокойно жилище и рече: „Посели се в Яков и приеми наследството в Израил”.
Преди вековете, в началото, Той ме произведе, и аз не ще се свърша до века, аз служих пред Него в светата скиния.
И тъй се утвърдих в Сион, той ми даде покой във възлюбения град и в Йерусалим е моята власт.
И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дял на Господа и в събранието на светите е моето пребиваване.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.14.15.19-20 (О: Ив 1,14)
O Словото стана плът и живя между нас. 
Хвали, Иерусалиме, Господа, Хвали Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти,
благославя твоите синове всред тебе. 
O Словото стана плът и живя между нас. 
Той утвърдява в твоите предели мир и с тлъста пшеница те насища.
Праща на земята своето слово, неговото слово бързо върви. 
O Словото стана плът и живя между нас. 
Той яви своето слово на Яков, своите наредби и своите съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това, и неговите съдби те не знаят. 
O Словото стана плът и живя между нас. 
ВТОРО ЧЕТИВО
Той ни предопредели
да ни осинови чрез Исуса.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни.    1, 3-6.15-18
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свет създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов, както предопредели да ни осинови за Себе си чрез Исуса Христа, по благоволение на своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благост, с която Той ни е облагодетелствувал чрез своя Възлюбен Син.
Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всички светии, не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си; та Бог на нашия господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светините.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв 1 Тим 3, 16
* Алилуя. * Слава на тебе, Христе, проповядван на народите; Слава на тебе, Христе, приет с вяра в света. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Словото стана плът и живя между вас.
Четене от светото Евангелие според Иван.          1, 1-18
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците; и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Имаше един човек, пратен от бога, името му Иван; той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха.
А на всички ония, които Го приеха – на вярващите в Неговото име – даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и исти­на; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Иван свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: „Тоя беше, за когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.”
И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат; Защото Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината произлезе чрез Исуса Христа.
Бога никой никога не е видял. Еднородният Син, който е в недрата на Отца, Той Го обясни.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Иван.          1, 1-5.9-14
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците; и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха.
А на всички ония, които Го приеха – на вярващите в неговото име – даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Това е слово Господне.