2nd2N

Втора вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Троице благословена,
Святост, Мъдрост и Любов,
с блясък Ти ни озаряваш
и даряваш със любов.
Възхваляваме Те сутрин,
вечер Ти благодарим.
Пеем Ти единогласно
във деня животворим. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господ Христос е вечен Свещеник според чина на Мелхиседек! Алилуя!
Псалм 109, 1-5.7
Господ каза на моя Господ: *
„Седи от дясната Ми страна,
докато поставя Твоите врагове *
подножие на нозете Ти.“
Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион – *
владей между враговете Си.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов †
със свято благолепие, *
от утроба преди зората, като роса е Твоето рождение.
Кле се Господ и няма да се разкае: *
„Ти си Свещеник във вековете според чина на Мелхиседек.“
Господ е от дясната Ти страна, *
в деня на гнева Си ще порази царете.
По пътя ще пие от поток *
и ще вдигне високо глава.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ Христос е вечен Свещеник според чина на Мелхиседек! Алилуя!
Ант. 2 Нашият Бог е на небесата и върши всичко, което пожелае! Алилуя!
Псалм 113 B
Не на нас, Господи, не на нас, †
а на Твоето име отдай слава, *
заради Твоята милост и истина.
Защо езичниците да казват: *
„Къде е техният Бог?“
Нашият Бог е на небесата *
и върши всичко, което пожелае.
Техните идоли са от злато и сребро, *
дело на човешки ръце.
Имат уста, но не говорят; *
имат очи, но не виждат;
имат уши, но не чуват; *
имат ноздри, но не подушват;
имат ръце, но не докосват; †
имат нозе, но не ходят – *
от гърлото им не излиза дори звук.
Нека бъдат подобни на тях †
онези, които ги правят *
и всички, които се надяват на тях.
Доме Израилев, уповавай се на Господ. *
Той е наша помощ и щит.
Доме Ааронов, уповавай се на Господ. *
Той е наша помощ и щит.
Вие, които се боите от Господ, †
уповавайте се на Господ. *
Той е наша помощ и щит.
Господ ни помни, благославя нас и Израилевия дом, *
благославя Аароновия дом,
благославя онези, които се боят от Него, *
благославя малки и големи.
Нека Господ въздаде на вас и вашите деца. †
Благословени сте вие от Господ, *
Който създаде небето и земята.
Небето е небе на Господ, *
а земята Той даде на синовете човешки.
Не мъртвите ще възхваляват Господ, *
нито слизащите в гроба,
а ние живите ще благославяме Господ, *
сега и във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Нашият Бог е на небесата и върши всичко, което пожелае! Алилуя!
Ант. 3 Слуги Господни, малки и големи, хвалете името Господне! Алилуя!
Кантик Откр. 19, 1-7
Алилуя!
Спасение и слава, чест и сила на Господ, нашия Бог, *
защото присъдите Му са истинни и праведни!
Алилуя!
Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, *
и вие, които се боите от Него – малки и големи!
Алилуя!
Защото се възцари Господ, *
Бог Вседържител!
Алилуя!
Нека се радваме и веселим *
и Му отдадем слава!
Алилуя!
Настъпи сватбата на Агнеца *
и невястата Му се приготви!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Слуги Господни, малки и големи, хвалете името Господне! Алилуя!
Кратко четиво 2 Сол. 2, 13-14
Възлюбени от Господ братя, ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, защото Бог отначало, чрез освещението на Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение, към което ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос.
Кратки възгласи
Н. Велик е Господ, * чудна е Неговата сила!
Велик е Господ, * чудна е Неговата сила!
В. Неговата премъдрост е безкрайна –
* чудна е Неговата сила!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Велик е Господ, * чудна е Неговата сила!
Ант. Исус и майка Му Мария бяха на сватба в Кана Галилейска! Алилуя!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Исус и майка Му Мария бяха на сватба в Кана Галилейска! Алилуя!
Просби
Хвала и чест на Христос, Който винаги ни спасява и продължава да се застъпва за стремящите се към Бога Отец. Насърчени от вярата нека възкликнем към Него:
Спомни си, Господи, за Твоя народ!
О, Слънце на правдата, в края на този ден ние Те молим за
целия човешки род,
– стори така, че всички хора да се наслаждават на Твоята
неугасваща светлина.
Съхрани завета, подпечатан с Твоята драгоценна Кръв,
– осветявай Църквата Си, за да бъде винаги непорочна.
Спомни си, Господи, за Твоя народ,
– и благослови наследието Си.
Направлявай в пътя на мира и сигурността всички, които се стремят към Теб,
– стори да достигнат щастливи желаната цел.
Приеми, Господи, душите на нашите покойници,
– прости им греховете и ги дари с вечната слава.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, Ти, Който управляваш небето и земята, чуй в милостта Си молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!