2NW-a

II Пасхална неделя, година А
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 2,42-47

Всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо.

Четене от деянията на Апостолите.                     

И братята постоянствуваха в учението на апостолите, в общува­нето, и хлеболомението и в молитвите. Страх обзе всяка душа. Защото много чудеса и личби ставаха чрез Апостолите в Иерусалима всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; продаваха имоти и стока и разделиха ги между всички всекиму според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обичани от целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,2-4.13-15.22-24 (О: 1)

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. или: Алилуя.

Да каже сега Израил, Той е благ,
защото милостта Му е вечна.
да каже сега домът Ааронов,
защото милостта Му е вечна.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да кажат сега, които се боят от Господа,
защото милостта Му е вечна.
Блъснаха ме силно, за да падна,
ала Господ ме подкрепи.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е моя сила и песен;
Той стана мое спасение.
Глас на радост и спасение
в жилищата на праведните.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
той стана глава на ъгъла:
това е от Господа, и е дивно в очите ни.
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Пт 1,3-9

Той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите.

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по голямата Си милост, чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увехва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега и да пооскърбите малко (като е по­требно) в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос, когото обичате, без да сте Го видели и в когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра -спасението на душите.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ 
Йоан 20,29


R: Алилуя, Алилуя

Тома, ти повярва, защото Ме видя, казва Господ; бла­жени, които не са видели и са повярвали.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 20,19-31

След осем дни Исус дойде.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къ­щата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: „Мир вам!” И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Исус пак им рече: „Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам”. И като рече това, духна и им казва: „Приемете Духа Светаго”. На които простите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат.” А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, ко­гато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: „Видяхме Господа!” А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.” След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: „Мир вам!” После казва на Тома: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.” Отговори Тома и Му рече: „Господ мой и Бог мой!” Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, ко­ито не са видели, и са повярвали.” И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Това е слово Господне