2NW-b

II Пасхална неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Едно сърце и една душа.
Четене от деянията на Апостолите.           4,32-35
Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апосто­лите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички.
Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на про­даденото и слагаха пред нозете на апостолите; и се раздаваше на всеки според нуждите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,2-4.16ав-18.22-24 (О: 1)
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна
Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега домът Ааронов, защото милостта Му е вечна.
Да кажат сега, които се боят от Господа, защото милостта Му е веч­на.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна
Десницата Господня твори сила, Десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна
Камъкът, който зидарите отхвърлиха, той стана глава на ъгъла; това е от Господа и е дивно в очите ни.
Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в не­го.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна
ВТОРО ЧЕТИВО
Всичко родено от Бога, побеждава света.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.    5,1-6
Възлюбени:
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден, и всеки, който обича Родилия, обича и Родения от Него. По това познаваме, че обичаме чедата Божии, ако обичаме Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.
Защото всеки, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света – нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вървя, че Исус е Син Божий?
Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв – не само с вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 20,29
* Алилуя. * Тома, ти повярва, защото Ме видя, казва Господ; бла­жени, които не са видели, и са повярвали. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
След осем дни Исус дойде.
Четене от светото Евангелие според Иван.          20,19-31
А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато врата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: „Мир вам!” И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
А Исус пак им рече: „Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.” И като рече това, духна и им казва: „Приемете Духа Светаго”. На които просите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат.”
А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, ко­гато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: „Видяхме Господа.”
А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръстта си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”
След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: „Мир вам!” После каза на Тома: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми: дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.”
Отговори Тома и Му рече: „Господ мой и Бог мой!”
Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали”.
И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Това е слово Господне.