2NW-c

II Пасхална неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Увеличаваше се множеството вярващи в Господа.
Четене от деянията на Апостолите.                      5,12-16
Чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса; и всички единодушно прекарваха в притвора Соломонов. От другите пък никой не смееше да се допре до тях; ала народът ги величаеше.
А вярващи все повече се присъединяваха към Господа, множество мъже и жени; тъй че по улиците изнасяха болните и ги слагаха на постелки и одъри, та, като минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях. Стичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеряваха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,2-4.22-24.25-27 а (О: 1)
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна,
Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега домът Ааронов, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега, които се боят от Господа, защото милостта Му е вечна.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна,
Десницата Господня твори сила, Десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна,
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; това е от Господа, и е дивно в очите ни.
Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и де се развеселим в него.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна,
ВТОРО ЧЕТИВО
Бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков
Четене от книгата Откровение
на Свети Иван Апостол.      1,9-11а.12-13.17-19
Аз, Иван, който съм и брат ваш и съучастник в скръбта и в цар­ството и в търпението Исус Христово, бях на острова, наречен Патмос, заради словото Божие заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: „Това, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия.”
И обърнах се да видя, отде иде гласът, който говореше с мене; и като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного, подобен на Син Човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите със златен пояс.
Щом Го видях, паднах при нозете Му като мъртав. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: „Не бой се: Аз съм първият и последният; и живият; бях мъртав, и ето, жив съм вовеки веков, и имам ключовете на ада и смъртта. И тъй, напиши, което видя, което е и което има да стане след това”.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 20,29
* Алилуя. * Тома, ти повярва, защото ме видя, казва Господ; блажени, които не са видели и са повярвали. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
След осем дни дойде Исус.
Четене от светото Евангелие според Иван.          20.19-31
А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред тях и им каза: „Мир вам!” И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. »
А Исус пак им рече: „Мир вам!” Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам”. И като рече това, духна и им казва: „Приемете Духа Светаго”. На които простите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат.”
А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: Видяхме Господа.
А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните Му от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”
След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред и рече: „Мир вам!” После каза на Тома: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.”
Отговори Тома и Му рече: „Господ мой и Бог мой!”
Исус Му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.”
И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Това е слово Господне.