2NW01

II Пасхална седмица

Понеделник
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 4,23-31

След като се помолиха, всички се изпълниха с Дух Светий и с дръзновение говореха словото Божие.

Четене от деянията на Апостолите.                    

В онези дни: Когато ги пуснаха, Петър и Иван дойдоха при своите и разказаха, какво им бяха говорили първосвещениците и старейте. А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха: Господи, Ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях; Ти си, който чрез Дух Свети с устата на отца ни Давид, Твоя раб, си казал: „Защо се развълнуваха народите, и людете замислиха суетни неща? Въстанаха царете земни, и събраха се князете против Господа и против Неговия Помазаник”. Защото наистина се събраха в тоя град против Светия Твой Син Исуса, когото си Ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с езичниците и с народа израилски, за да сторят това, у което Твоята ръка и Твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето слово, като простираш Ти ръката Си за изцеление и да стават чудеса и личби в името на Светия Твой Исус Христос.” И след като се помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Светий и с дръзновение говореха словото Божие.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 2,1-3.4-6.7-9. (О: Срв 13в)

Блажени всички, които се на Тебе уповават, Господи. или: Алилуя.

Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?
Въстават царете земни, и князете се съвещават заедно.
Против Господа и против Неговия Помазаник:
„Да разкъсаме – казват – техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови!”

Блажени всички, които се на Тебе уповават, Господи.

Оня, който живее на небесата, ще се надсмее,
Господ ще ги поругае.
Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:
„Аз помазах Моя цар над Сион, Моята света планина!”

Блажени всички, които се на Тебе уповават, Господи.

Ще възвестя определението: Господ ми каза: „Сине Мой си Ти, Аз днес Те родих.
Искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твоето наследство,
и всичко до край земя – за Твое владение.
Ти ще го поразиш със железен жезъл, ще ги строшиш като грънчарски съд”.

Блажени всички, които се на Тебе уповават, Господи.


АЛИЛУЯ
Кол 3,1


R: Алилуя, Алилуя

Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога.

R: Алилуя, Алилуя

Вместо стиха преди Евангелието, предложен за отделните дни, може да се употреби друг от посочените на стр. 653.


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 3,1-8

Ако някой не се възроди, не може да види царството небесно.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

Имаше един човек измежду фарисеите, на име Никодим, началник юдейски, той дойде при Исуса нощем и му рече: „Рави, знаем, че си Учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с Него Бог.” Исус му рече: „Истина, истина ти казвам: Ако някой се не роди отново, не може да види царството Божие.” Никодим Му казва: „Как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” Исус отговори: „Истина, истина ти казвам: Ако някой се не роди от вода и Дух Свети, не може да влезе в царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Недей се чуди, задето ти казах: Вие трябва да се родите отново”. Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всеки, роден от Духа”.

Това е слово Господне.