2NW04

II Пасхална седмица – Четвъртък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ние сме свидетели на тия слова, и Свети дух.
Четене от деянията на Апостолите.          5,27-33
В онези дни:
Като доведоха слугите Апостолите, изправиха ги в Синедриона; и първосвещени- кът ги попита и каза: „Не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име; пък вие ето, напълнихте Йерусалим с вашето учение, и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек.”
А Петър и Апостолите отговориха и казаха: „Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когото вие умъртвихте, като повесихте на дърво. Бог с десни­цата Си възвиси Него, Началника и Спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка за греховете. За тия думи свидетели сме ние и Светия Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.”
Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замислиха да ги убият.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,2 и 9.17-18.19-20 (О: 7а)
Сиромахът викна и Господ го чу. или: Алилуя.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е на устата ми.
Вкусете и ще видите, колко благ е Господ. Блажен е човекът, който се Нему уповава. 
Сиромахът викна и Господ го чу.
Но лицето на Господа и против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им.
Викат праведниците, и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. 
Сиромахът викна и Господ го чу.
Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. 
Сиромахът викна и Господ го чу.
АЛИЛУЯ       20,29
* Алилуя. Тома, ти повярва, защото ме видя; блажени, които не са видели, а са повярвали. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отец обича Сина и всичко е дал в Неговата ръка.
Четене от светото Евангелие според Иван.         3,31-36
В онова време: Исус каза на Никодим:
„Който иде отгоре, Той е над всички. Който е от земята, земен е и като земен говори. Който иде от небето, Той е над всички. И каквото е Той видял и чул, за него и свидетелствува, и никой не приема свидетелството Му. Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен.
Защото тоя, когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа. Отец обича Сина Си, и всичко е дал в ръката Му. Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божи пребъдва върху него.”
Това е слово Господне.