2NW05

II Пасхална седмица – Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Те излязоха радостни,
че са се удостоили да понесат
безчестие за името Исусово.
Четене от деянията на Апостолите.                      5,34-42
В онези дни:
В синедриона стана един фарисеин, на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат Апостолите за малко време; а на тях каза: „Мъже Израилтяни! Помислете си добре, какво ще правите с тия човеци. Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около четиристотин души; той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ; но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха.
И сега, казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте; защото, ако този замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши; ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши; пазете се да ни би да излезете и богоборци.” Те го послушаха.
И като повикаха Апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса.
И всеки ден в храма и по къщите не преставаха да поучават и благовествуват за Исуса Христа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4.13-14 (№.: срв 4ав)
Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен, или: Алилуя.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен,
Едно само молих от Господа: само това искам: да пребъдвам в дома Господен, през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия храм. 
Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен,
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа. 
Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен,
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. * Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Раздаде на насядалите кой колкото искаше.
Четене от светото Евангелие според Иван.         6,1-15
В онова време:
Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подире Му вървеше множество народ, защото виждаше Неговите чудеса, които правеше над болните.
Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът Юдейски.
А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, казва на Филип: „Отде да купим хляб, за да ядат тия?” А това казваше, за да го изпита; понеже сам знаеше, какво щеше да направи.
Филип Му отговори: „На тях не ще стигне хляб за двеста динария, за да вземе всеки от тях по малко.”
Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър Му казва: „Тук, у едно момченце, има пет ечемични хляба и две риби; ала това що е за толкова души?”
Исус рече: „Накарайте човеците да насядат. А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около пет хиляди.
Исус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците – на насядалите; тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците Си: „Съберете останалите къшеи, за да се не изгуби нещо.” И от петте ечемични хляба, събраха и напълниха дванайсет коша къшеи, останали от тия, които ядоха.
Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: „Този е наистина Пророкът, който има да дойде на света.” А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък.
Това е слово Господне.