2NW05

II Пасхална седмица

Петък
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 5,34-42

Те излязоха радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името Исусово.

Четене от деянията на Апостолите.                    

В онези дни: В синедриона стана един фарисеин, на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат Апостолите за малко време; а на тях каза: „Мъже Израилтяни! Помислете си добре, какво ще правите с тия човеци. Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около четиристотин души; той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ; но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега, казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте; защото, ако този замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши; ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши; пазете се да ни би да излезете и богоборци.” Те го послушаха. И като повикаха Апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса. И всеки ден в храма и по къщите не преставаха да поучават и благовествуват за Исуса Христа.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4.13-14 (№.: срв 4ав)

Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен. или: Алилуя.

Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя?
Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?
Едно само молих от Господа: само това искам:
да пребъдвам в дома Господен, през всички дни на живота си.

Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен.

Да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия храм.
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Надявай се на Господа, бъди мъжествен,
и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа.

Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен.


АЛИЛУЯ  
Мт 4,4в


R: Алилуя, Алилуя

Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,1-15

Раздаде на насядалите кой колкото искаше.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подире Му вървеше множество народ, защото виждаше Неговите чудеса, които правеше над болните. Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът Юдейски. А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, казва на Филип: „Отде да купим хляб, за да ядат тия?” А това казваше, за да го изпита; понеже сам знаеше, какво щеше да направи. Филип Му отговори: „На тях не ще стигне хляб за двеста динария, за да вземе всеки от тях по малко.” Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър Му казва: „Тук, у едно момченце, има пет ечемични хляба и две риби; ала това що е за толкова души?” Исус рече: „Накарайте човеците да насядат. А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около пет хиляди. Исус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците – на насядалите; тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците Си: „Съберете останалите къшеи, за да се не изгуби нещо.” И от петте ечемични хляба, събраха и напълниха дванайсет коша къшеи, останали от тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: „Този е наистина Пророкът, който има да дойде на света.” А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък.

Това е слово Господне.