2NWP-a

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Повикването на Авраам,
бащата на Божия народ.
Четене из книгата Битие.    12, 1-4а
В онези дни:
Рече Господ на Авраам:
„Излез от твоята земя, от твоя род и дома на баща си и иди в земята, която ще ти покажа. И Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна ония, които те злословят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена.”
И тръгна Авраам, както му каза Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32, 4-5.18-19.20 и 22 ( О: 22)
Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. 
Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, които се уповават на милостта Му,че Той ще спаси душата им от смърт, и овреме на глад ще ги нахрани.
Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита.
Да бъде милосърдието ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. 
Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог ни зове и осветлява.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей.   1, 8в-10
Възлюбени:
Стани участник в страданията на Благовестието Христово по силата на Бога, който ни спаси и повика към Своето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена.
А открита сега с явяването на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
В светлия облак бе чут гласът на Отца: „Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте.”
ЕВАНГЕЛИЕ
Лицето Му светна като слънце.
Четене от светото Евангелие според Матей.       17, 1-9
В онова време:
Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Иван, брата му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях, и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като сняг. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него.
Тогава Петър отговори на Исуса и рече: „Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.”
Докле още той говореше, ето светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение; Него слушайте!”
И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха.
Но Исус, като се приближи, допре се до тях и рече: „Станете и не се бойте!” А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Исуса.
И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: „Никому не обаждайте за това видение, докле Син Човечески не възкръсне от мъртвите.”
Това е слово Господне.