2NWP-c

Втора седмица на Постно време
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог сключи завет с верния Авраам.
Четене из книгата Битие.    15, 5-12.17-18
В онези дни:
Бог изведе Авраам навън и му рече: „Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш.” И му рече: „Толкова ще бъдат твоите потомци. Авраам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.
И му рече: „Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тая земя.”
Той рече: „Господи Боже, по какво ще позная, че ще я владея?”
И Господ му рече: „Вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.”
Взе той всички тия, разсече ги на половина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече. И налетяха върху труповете грабливи птици; но Авраам ги разпъждаше. По залез слънце налегна Авраама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.
Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни. В тоя ден сключи Господ завет с Авраам, като рече: „На твоето потомство Аз давам тая земя, от Египетската река до голямата река Ефрат.”
Това е Божие слово.
Пс 26, 1.7-8а.8в-9авс.13-14 ( O: 1а)
Господи, моя светлина и мое спасение.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого да се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?
Господи, моя светлина и мое спасение.
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми”, и аз ще търся лицето Ти, Господи.
Господи, моя светлина и мое спасение.
Не скривай от мене лицето Си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си помощник мой, не ме отхвърляй.
Господи, моя светлина и мое спасение.
Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа.
Господи, моя светлина и мое спасение.
ВТОРО ЧЕТИВО
Христос ще ни направи подобни
 на Неговото славно тяло.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.   З, 17-4, 1
Подражавайте на мене, братя, и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които съм ви често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов; техният край е погибел, техният бог – коремът, а славата – в срама им; те мислят за земното.
А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, нашия Господ Исус Христос, който ще преобрази униженото наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе си всичко.
И тъй, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни. 3, 20-4, 1
Братя:
Нашето живелище е на небесата, отдето очакваме Спасителя, нашия Господ Исус Христос, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе си всичко.
И тъй, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
В светлия облак бе чут гласът на Отца: „Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.”
ЕВАНГЕЛИЕ
И когато се молеше, лицето Му се измени.
Четене от светото Евангелие според Лука.          9, 28в-36
В онова време:
Исус взе със Себе си Петър, и Яков и Иван и възлезе на планината да се помоли. И като се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Мойсей и Илия. Като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим. А Петър и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха до Него.
И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Исуса: „Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия, – без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака.
И чу се из облака глас, който казваше: „Този е моя възлюбен Син: Него слушайте!” И когато се чу тоя глас, Исус бе останал сам.
И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха.
Това е слово Господне.