2NZ-a

ВТОРА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Направих те светлина на народите,
за да бъдеш мое спасение.
Четене из книгата на пророк Исаия.         49,3.5-6
Каза ми Господ: „Ти си Мой раб, Израилю, – в тебе ще се прославя”.
И сега казва Господ, който още от утроба ме направи свой раб, за да обърне към Него Яков, и да се събере при Него Израил; Аз съм почетен в очите на Господа, и Бог е моя сила.
И Той рече: „Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се възвърнат остатъците Израилеви; ето, Аз ще те направя светлина на народите, за да се простре моето спасение до земните краища.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2 и 4 ав.7-8а:8в-9.10 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Твърдо се уповавах на Господа, и той се наклони към мене и чу моите вопли.
И вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти.
Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на
устата си; Ти знаеш това, Господи. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
ВТОРО ЧЕТИВО
Благодат вам и мир от Бога Отца
нашего и от Господа Исуса Христа.
Начало на първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.1,1-3
Павел, призван апостол Исус Христов по воля Божия, и брат Состен – на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Исуса, на призваните светии, заедно с всички ония които призовават името на нашия Господ Исус Христос на всяко място, у тях и у нас:
Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 1,14.12в
* Алилуя. * Словото стана плът и живя между нас, На ония, които Го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето Агнецът Божи,
който отнема греха на света.
Четене от светото Евангелие според Иван.          1,29-34
В онова време:
Иван вижда Исуса, че отива към него, и казва: „Ето, Агнецът Божий, който взима върху Си греха на света. Този е, за когото казах: „След мене иде Мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз Го не познавах; но, за да стане Той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода.”
И свидетелствуваше Иван, казвайки: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него. Аз Го не познавах; но Оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: „Над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, който кръщава с Дух Светий.
И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.
Това е слово Господне.