2NZ-b

ВТОРА СЕДМИЦА
Неделя, година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Говори, Господи, твоят слуга слуша.
Четене из първата книга на Самуил.         3,Зв-10.19
В онези дни:
Самуил лежеше в храма Господен, дето беше ковчегът Божий. И Викна Господ: „Самуиле!” Той отговори: „Ето ме!” И се затече при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика”. Но този отговори: „Аз не съм те викал; иди си легни.” И той отиде и си легна.
Но Господ викна втори път към Самуила. Той стана и отиде пак при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика.” Но той рече: „Аз не съм те викал, синко; иди си легни.” Самуил още не познаваше тогава гласа на Господа, още не бе му се откривало словото Господне.
Викна Господ към Самуил и трети път. Той стана и отиде при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика”. Тогава Илий разбра, че Господ зове момчето, и рече на Самуил: „Иди си легни, и когато те повика, ти кажи: „Говори, Господи, понеже Твоят слуга Те слуша.”
Самуил порасна, и Господ беше с него; и не остана ни една негова дума неизпълнена.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2 и 4 ав.7-8а.8в-9.10 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Твърдо се уповавах на Господа, и той се наклони към мене и чу моите вопли.
И вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог.
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида.”
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми.
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си; Ти знаеш това, Господи.
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
ВТОРО ЧЕТИВО
Телата ви са Христови членове.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.   6,13с-15а.17-20.
Братя,
Тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си.
Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? А който се съединява с Господа, един дух е с Него.
Избягвайте блудството; всеки грях що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши.
Или не знаете, че тялото ви е храм на Свети Дух, който живее във вас и когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 1,41.17в.
* Алилуя * Намерихме Месия, който е Христос. Благодатта и истината произлезе чрез Него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Видяха, де живее и престояха при Него.
Четене от светото Евангелие според Иван.          1,35-42
В онова време:
Иван стоеше, и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: „Ето Агнецът Божий.” Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса. А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: „Какво търсите?” Те Му отговориха: „Рави, (което значи: Учителю) де живееш?”
Каза им: „Дойдете и вижте.” Те отидоха и видяха, де живее; И престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.
Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Иван и бяха тръгнали след Него, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той пръв намира брата си Симон и му казва: „Намерихме Месия, (което значи Христос)” И заведе го при Исуса.
А Исус, като се вгледа в него, рече: „Ти си Симон, син Ионин; Ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък).”
Това е слово Господне.