2NZ-c

ВТОРА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Младоженец ще се радва на невеста.
Четене из книгата на пророк Исаия.         62,1-5
Няма да млъкна заради Сион, нито ще се успокоя заради Йерусалим, докле правдата Му не изгрее като светлина, и спасението Му -като светило.
И народите ще видят твоята правда, и всички царе – твоята слава, и ще те назоват с ново име, което устата Господни ще нарекат.
И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня и царска корона -върху дланта на твоя Бог.
Няма вече да те наричат „Изоставен”, нито земята ти вече ще наричат „пустиня”, но ще те наричат „Мое благоволение към него, а земята ти „омъжена”, защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава.
Както момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе: и както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за теб Бог твой.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1-2а.2в-3.7-8.9-10а и с (О: 3)
Разгласяйте между народите славата на Господа.
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земя ;. Пейте на Господа, благославяйте името Му.
Разгласяйте между народите славата на Господа.
Благовестете от ден на ден Неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му.
Разгласяйте между народите славата на Господа.
Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест, въздайте на Господа славата на името Му.
Разгласяйте между народите славата на Господа.
Поклонете се на Господа със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земйо!
Кажете на народите: „Господ царува!” Той ще съди народите по правда.
Разгласяйте между народите славата на Господа.
ВТОРО ЧЕТИВО
Един и същи Дух, който разпредели
всекиму поотделно, както си иска.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни. 12,4-11
Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички.
Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза: защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму – слово на знание, чрез същия Дух; едному – вяра, чрез същия Дух; другиму -дарби за лекуване, чрез същия Дух; едному чудодействия, другиму -пророчество, едному – да различава духовете, другиму – разни езици, другиму да тълкува езици.
Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по-отделно, както си иска.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
* Алилуя. * Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на Господа нашего Исуса Христа. * Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Така Исус тури начало
на чудесата Си в Кана Галилейска.
Четене от Евангелието на Свети Иван Апостол. 2,1-12
В онова време:
Имаше сватба в Кана Галилейска, и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците Му.
Като се привърши виното, казва на Исус майка Му: „Вино нямат.” Исус й казва: „Какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми. Майка Му рече на служителите: „Каквото ви каже, сторете.”
Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, побиращи по две или по три мери. Исус им казва: „Напълнете делвите с вода.” И напълниха ги догоре. Тогава им казва: „Налейте сега и занесете на стария сват.” И занесоха.
А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца, и му каза: „Всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.”
Така Исус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си и учениците Му повярваха в Него. След това слезе в Капернаум Сам Той и Майка Му, и братята Му, и учениците Му; и там престояха не много дни.
Това е слово Господне.