2NZ02.2

Вторник
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Самуил помаза Давид посред братята му,
и Дух Господен почиваше върху него.
Четене из първата книга на Самуил.         16,1-13
В онези дни:
Господ рече на Самуил: „До кога ще тъгуваш за Саул, когото Аз отхвърлих, да не бъде цар над Израил? Напълни рога си с елей и иди; Аз ще те пратя при витлеемеца Иесей, защото между неговите синове си отгледах цар.” Тогава Самуил рече: „Как ще ида? Саул ще чуе и ще ме убие.” Господ каза: „Подкарай от стадото си една телица и кажи: Дойдох да принеса жертва на Господа.” Покани и Иесей на жертвата; Аз ще ти кажа, какво да правиш, и ти ще помажеш оня, когото ти покажа.
И Самуил стори, както му каза Господ. Когато дойде във Витлеем, старейте градски разтреперани излязоха да го посрещнат и попитаха: „С мир ли идеш?” И той отговори: „С мир! Дошъл съм да принеса жертва на Господа; осветете се и дойдете с мене на жертвоприношение.” И освети той Иесей и синовете му и ги покани на жертвата.
И когато те дойдоха, той, щом видя Елиав, рече: „Бездруго, този е пред Господа Негов помазаник?” Но Господ рече на Самуил: „Не гледай на лицето му и на високия му ръст; Аз го отритнах: Аз не гледам тъй, както човек гледа, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце”. И повика Иесей Аминадав и го доведе при Самуил, и рече Самуил: „И тогова не е избрал Господ”. Тъй Иесей доведе при Самуила седемте си сина, но Самуил рече на Иесей: „Никого от тия не е избрал Господ.”
Самуил попита Иесея: „Всичките ти ли деца са тука?” Иесей отговори: „Остава още най-малкият; той пасе овците”. И рече Самуил на Иесей: „Прати, та го доведи, защото няма да седнем да ядем, докле той не дойде тука.”
Тогава Иесей прати, та го доведоха. Той беше рус, с хубави очи и приятно лице. И Господ рече: „Стани, помажи го, защото това е той?” Самуил взе рога с елей и го помаза посред братята му, и Дух Господен почиваше върху Давид от онзи ден и насетне. След това Самуил стана и отиде в Рама.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,20.21-22.27-28 (О: 21а)
Намерих Моя раб Давид.
Някога Ти бе говорил на твоя светия във видение и казал: „Аз дадох
помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.” 
Намерих Моя раб Давид.
Намерих Моя раб Давид: със светия си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него и мишцата Ми ще го укрепи. 
Намерих Моя раб Давид.
Той ще Ме нарича: „Ти си Мой Отец, Мой Бог и твърдина на моето
спасение.
И Аз ще го направя първороден син, по-горе от земните царе. 
Намерих Моя раб Давид.
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1,17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Съботата е направена за човека,
а не човек за съботата.
Четене от светото Евангелие според Марко.        2,23-28
И случи се Господ да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите Му рекоха: „Виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?”
Той им рече: „Нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатар и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?”
И думаше им: „Съботата е направена за човека, а не човек за съботата; тъй че Син човеческий е господар и на съботата.”
Това е слово Господне.