2NZ03.2

Сряда – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Давид надви филистимеца с прашка и камък.
Четене из първата книга на Самуил.         17,32-33.37.40-51
В онези дни: Когато доведоха Давид при Саул, този му каза: „Нека никой не пада духом пред този; твоят слуга ще отиде и ще се бори с тоя филистимец.” А Саул отговори на Давид: „Не можеш отиде против тоя филистимец да се бориш с него, и защото ти си още момче, а той е войник още от младини.”
Тогава Давид рече: „Господ, който ме избавяше от лъва и мечката, ще ме избави и от ръцете на този филистимец.” И рече Саул на Давид: „Иди, нека Господ бъде с тебе!”
И взе в ръка тоягата си, избра си пет гладки камъчета от потока, и ги тури в овчарската торбичка, която беше с него; и с торбичка и с прашка в ръка излезе срещу филистимеца.
Излезе и филистимецът като отиваше и се приближаваше към Давид, и отпреде му вървеше оръженосецът. Погледна филистимецът и, като видя Давид, с презрение го изгледа, понеже беше млад, рус и хубавец.
Филистимецът рече на Давид: „Защо си тръгнал срещу ми с тояга? Нима съм куче?” Тогава филистимецът прокле Давид с боговете си; и рече на Давид: „Приближи се до мене, и ще дам тялото ти на птиците небесни и на зверовете полски”.
А Давид отговори на филистимеца: „Ти идеш против мене с меч, копие и щит, аз пък ида против тебе в името на Господа Саваот, Бог на Израилевото войнство, което ти оскърбяваш; сега ще те предаде Господ в ръката ми, и аз ще те убия, ще снема от тебе главата ти, и ще дам твоя труп и труповете на филистимската войска на птиците небесни и зверовете земни, и цяла земя ще узнае, че има Бог у Израил. И цялата тази тълпа ще узнае, че не с меч и копие избавя Господ, защото това е война на Господа, и Той ще ви предаде в ръцете ни.”
Когато филистимецът се изправи и взе да пристъпя и се прибли­жава към Давид, Давид бързо се затече към мястото на битката срещу филистимеца. И бръкна Давид с ръка в торбичката, извади оттам един камък и хвърли с прашката, та удари филистимеца в челото, тъй че камъкът се заби в челото му, и той падна ничком на земята.
Тъй с прашка и камък надви Давид филистимеца и го уби; а меч Давид нямаше в ръце. Тогава Давид се затече и, като стъпи върху филистимеца, взе та изтегли меча му из ножницата, удари го и отсече с него главата му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 143,1.2.9-10 (O: 1а)
Благословен Господ, моя твърдина.
Благословен Господ, моя твърдина, който учи ръцете ми на бой и пръстите ми на война. 
Благословен Господ, моя твърдина.
Моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой избавител; мой щит, и аз се на него уповавам, той ми подчинява моя народ.
Благословен Господ, моя твърдина.
Боже, нова песен ще ти изпея, на десетострунен псалтир ще възпея
тебе, Който даруваш спасение на царете, и избавяш твоя слуга Давид от остър меч. 
Благословен Господ, моя твърдина.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството и изцерява­ше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Позволено ли е в събота да се спаси
една душа или да се погуби?
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,1-6
В онова време:
Исус влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. И го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.
А Той казва на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се насред.” Тям пък казва: „В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?” Но те мълчаха. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: „Протегни си ръката”. И протегна я, и ръката му стана здрава.
Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.
Това е слово Господне.