2NZ05.1

Петък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той е Ходатай на по-добър завет.
Четене от посланието до евреите. 8,6-13
Братя,
Сега нашият Първосвещеник получи толкова по-добро служение, колкото е и Ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Защото, ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори. Но пророкът, като ги укорява, казва:
„Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет, не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из земята Египетска – защото те не останаха в Моя завет, и Аз ги пренебрегнах, казва Господ.
Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни, казва Господ: Ще вложа законите Си в мислите им, и в сърцата им ще ги напиша, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ, и няма да учи всеки ближния си, и всеки брата си, думайки: „Познай Господа”, защото всички, от малък до голям, ще Ме знаят, понеже ще бъда милостив към техните неправди, и за греховете и беззаконията им няма да си спомня.”
Като казва „нов” завет, признава първия за вехт; а онова, що овехтява и остарява, е близко до изчезване.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,8 и 10.11-12.13-14 (О: Па)
Милост и истина се срещнаха.
Яви ни Твоята милост, Господи, и ни дари Твоето спасение.
Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.
Милост и истина се срещнаха.
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат, Истината ще изникне из земята и правдата ще надникне от небесата.
Милост и истина се срещнаха.
Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си.
Милост и истина се срещнаха.
АЛИЛУЯ       II Kop 5,19
* Алилуя. *  Бог примири света със Себе Си чрез Исуса Христа, и ни вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Повика, които Сам искаше, за да бъдат с Него.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,13-19
В онова време:
Исус се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват. И да имат власт да церят и да изгонват бесове.
И отреди тия дванайсет: Симон, комуто даде име Петър; Яков Зеведеев и Иван, брат на Яков, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма; Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит и Юда Искариотски, който Го и предаде.
Това е слово Господне.