2NZ05.2

Петък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Няма да туря ръка върху него,
понеже той е помазаник Господен.”
Четене из първата книга на Самуил.         24,3-21
В онези дни:
Саул взе три хиляди отбор мъже от цял Израил и отиде да търси Давид и людете му по планините, дето живеят сърни. И дойде при една кошара край пътя; там имаше пещера, и Саул влезе там, а Давид и людете му седеха в дъното на пещерата.
И казваха на Давид людете му: „Ето денят, за който ти говори Господ; ето, Аз ще предам твоя враг в ръцете ти, и ще сториш с него, каквото ти е угодно.” Давид стана и полекичка отряза полата на Сауловата дреха. И рече на людете си: „Да ми не дава Господ да сторя това на моя господар, помазаника Господен, да туря ръка върху него, понеже той е помазаник Господен.” И с тези думи удържа Давид людете си и не им даде да нападнат Саул. А Саул стана и излезе из пещерата на пътя.
След това стана и Давид, излезе из пещерата и завика след Саул, думайки: „Господарю мой, царю!” Саул погледна назад, и Давид падна с лице на земята, и му се поклони.
И Давид рече на Саул: „Защо слушаш думите на онези люде, които казват: „Ето, Давид крои зло против тебе?” Ето, днес виждат очите ти, че Господ те предаваше сега в ръцете ми в пещерата, и казваха ми да те убия, но аз те пощадих и рекох: „Няма да вдигна ръка върху моя господар, понеже той е помазаник на Господа.” Татко, погледни полата на дрехата ти в ръката ми: аз отрязах полата на дрехата ти, а тебе не убих; знай и се убеди, че в ръката ми няма зло, ни коварство, и че аз не съм съгрешил против тебе; а ти търсиш душата ми, за да я отнемеш. Нека Господ разсъди между мене и тебе, и нека ти отмъсти Господ за мене; но моята ръка няма да бъде върху тебе, както казва старата пословица: От беззаконници излиза беззаконие. Затова ръката ми няма да бъде върху тебе. Против кого е излязъл царят израилски? Подир кого си се разтичал? Подир мъртво псе, подир една бълха. Нека Господ бъде съдия и той да разсъди между мене и тебе. Той ще разгледа, ще разследва делото ми и ще ме спаси от ръката ти.”
Като свърши Давид тези думи към Саул, Саул рече: „Твоят ли глас е това, сине мой Давиде?” И издигна Саул гласа си и плака. И рече на Давид: „Ти си по-прав от мене, защото ми отвърна с добро, а аз ти отвръщах със зло. Ти показа това днес, като постъпи с мене милостиво; когато Господ ме предаваше в ръцете ти, ти не ме уби. Кой, след като намери врага си, ще го пусне здрав и читав? Господ да ти върне с добро за това, което ти ми стори днес. И сега зная, че ти бездруго ще станеш цар, и царството израилево ще бъде силно в ръката ти”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 56,2.3-4-6 и 11 (О: 2а)
Помилвай ме, Боже, помилвай ме.
Помилвай ме, Боже, помилвай ме, защото на Тебе се уповава душата ми; и в сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите. 
Помилвай ме, Боже, помилвай ме.
Ще викна към Бога Всевишния, към Бога, който ми прави добро.
Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрамя онзи, който иска да ме погълне. Бог ще прати Своята милост и Своята истина. 
Помилвай ме, Боже, помилвай ме.
Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цяла земя да бъде Твоята слава!
Защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците – Твоята истина. 
Помилвай ме, Боже, помилвай ме.
АЛИЛУЯ       II Kop 5,19
* Алилуя. *  Бог примири света със Себе Си чрез Исуса Христа, и ни вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Повика, които Сам искаше, за да бъдат с Него.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,13-19
В онова време:
Исус се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват. И да имат власт да церят и да изгонват бесове.
И отреди тия дванайсет: Симон, комуто даде име Петър; Яков Зеведеев и Иван, брат на Яков, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма; Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит и Юда Искариотски, който Го и предаде.
Това е слово Господне.