2NZ06.1

Събота – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Със Своята кръв влезе веднъж завинаги в Светилището.
Четене от посланието до евреите. 9,2-3.11-14
Братя,
Скинията беше стъкмена така:  в първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение; тая част се нарича „Святая”. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича „Святая Святих”.
Но Христос, като дойде Първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, сиреч не от обикновена направа, нито с козя и телешка кръв, но със Своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление.
Защото, ако кръвта от юнци и козли, и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очистя плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Дух Свети принесе Себе си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия Бог?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 46,2-3.6-7.8-9 (О: 6)
Бог възлезе при възклицание, и Господ възлезе при тръбен звук.
Заплескайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас.
Защото Всевишният Господ е страшен, велик цар е над цялата земя.
Бог възлезе при възклицание, и Господ възлезе при тръбен звук.
Бог възлезе при възклицание, и Господ възлезе при тръбен звук.
Пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар, пейте.
Бог възлезе при възклицание, и Господ възлезе при тръбен звук.
Защото Бог е цар на цяла земя; пейте всички разумно.
Бог се възцари над народите, Бог седна на светия Свой престол.
Бог възлезе при възклицание, и Господ възлезе при тръбен звук.
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Говореха близките Му: „Че бил извън Себе Си.”
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,20-21
В онова време:
Исус дохожда с учениците си в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат. И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, „че бил извън Себе Си”.
Това е слово Господне.