2ponN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Творецо необятен,
Ти, на мощните вълни,
сочиш хода и предела
в хармонични далнини.
Ти по сухите места
и изнурените полета
сипеш влагата спасителна
от реки и от морета.
Напои верните, Исусе,
вяра в тях ще затрепти
с животворящите реки,
чийто извор чист си Ти.
Всемогъщи Отче, чуй ни,
Ти, Царуващият вечно,
с Единородния Твой Син,
със Светия Дух, сърдечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Ти, Господи, си най-прекрасният сред синовете човешки, благодат се изля от Твоите уста!
Псалм 44, 1-10
От сърцето ми се изля блага дума. †
Моята песен е за Царя, *
езикът ми е като перо на бързоносец.
Ти си най-прекрасният сред синовете човешки, †
благодат се изля от Твоите уста, *
затова Бог те е благословил във вековете.
Препаши на бедро меча Си, о, Силни! *
Препаши се с Твоята слава и красота!
И в това Твое украшение побързай, †
седни в колесница заради истината, красотата и правдата *
и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.
Остри са Твоите стрели, †
народите ще паднат пред Теб, *
те са в сърцето на царските врагове.
Ти обикна правдата и намрази беззаконието, †
затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост *
повече от Твоите съучастници.
Всички Твои дрехи ухаят на смирна, алое и касия *
и в чертози от слонова кост Те се веселят,
Царски дъщери са между Твоите почетни, *
застана царица на Теб отдясно в злато от Офир.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Ти, Господи, си най-прекрасният сред синовете човешки, благодат се изля от Твоите уста!
Ант. 2 Ето, Женихът идва, излезте, за да Го посрещнем!
Псалм 44, 11-18
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо, *
забрави твоя народ и дома на баща си.
И силно ще пожелае Царят твоята красота, *
защото Той е твой Господ и ти Му се поклони.
Дъщерята от Тир с дарове *
и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.
Цялата слава на царската дъщеря е вътре, *
нейната дреха е везана със злато.
В изпъстрена дреха я довеждат при Царя *
след нея водят при Теб девици, нейни приятелки,
довеждат ги с веселие и ликуване, *
влизат в царския чертог.
Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове, *
Ти ще ги поставиш като князе по цялата земя.
Ще направя да се помни Твоето име от род в род, *
затова народите ще Те славят във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Ето, Женихът идва, излезте, за да Го посрещнем!
Ант. 3 Сега се изпълни замисълът на Отец: Христос да бъде сърцето на света!
Кантик Срв. Еф 1, 3-10
Благословен да бъде Бог и Отец *
на нашия Господ Исус Христос,
Който ни благослови в Христос *
с всяко духовно благословение от небесата.
Както и ни избра чрез Него *
преди сътворението на света,
за да бъдем свети и непорочни *
пред Него с любов.
Както предопредели да ни осинови за Себе Си †
чрез Исус Христос *
по благоволение на Неговата воля,
за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *
с която Той ни е дарил чрез Своя възлюбен Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Според благоволението на Неговата благодат, †
която Той ни дари изобилно *
във всяка премъдрост и разум,
като ни откри тайната на волята Си *
по Своето благоволение,
което отпреди бе положил в Себе Си, *
за да се приложи, когато се изпълнят времената,
обединението в Христос *
на всичко небесно и земно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Сега се изпълни замисълът на Отец: Христос да бъде сърцето на света!
Кратко четиво 1 Сол. 2, 13
Ние непрестанно благодарим на Бога, защото, възприемайки слушаното от нас Слово Божие, усвоихте го не като човешко слово, а като Слово Божие, което действа във вас, вярващите.
Кратки възгласи
Н. Нека се въздигне към Теб, Господи, * моята молитва!
Нека се въздигне към Теб, Господи, * моята молитва!
В. Като благоухание пред Твоето лице –
* моята молитва!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Нека се въздигне към Теб, Господи, * моята молитва!
Ант. Боже мой, душата ми винаги Те възвеличава!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Боже мой, душата ми винаги Те възвеличава!
Просби
Нека прославим Христос, Който обича Своята Църква и винаги я подхранва и ръководи. С доверие в Него се молим:
Удовлетвори молбите на Твоя народ, Господи!
Господи Исусе, стори всички хора да бъдат спасени
– и да достигнат до съвършеното познание на истината.
Запази нашия папа и нашия епископ,
– подкрепи ги със силата на Твоя Дух.
Погрижи се за безработните и бездомните,
– стори така, че всеки човек да има необходимото за един достоен живот.
Бъди, Господи, прибежище на бедните
– и тяхна утеха в скръбта.
Поверяваме Ти всички покойни духовници,
– за да Те прославят безкрай в Небесното Царство.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Боже, Ти, Който подкрепяш Твоите верни във всекидневните им трудности, приеми нашата вечерна молитва като хвалебствено жертвоприношение заради даровете, с които ни обсипваш.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!