2srJ

Сряда
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Нощ, мъгла и тежък мрак.
Ето – влиза светлина.
Спасителя Христос ни
идва и в душите – бъднина.
Слънцето на Правдата
обновява и разпалва
Всемира в очакване.
Душите ни погалва.
С чиста, смирена радост
сред песни и молитви
да посрещнем Господ наш
и душите да литнат.
Спасителю на бедните,
славата на Твоя лик –
нека блести в Новия Свят,
да ни осени във миг. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Боже, в Твоята светлина виждаме светлината!
Псалм 35
Нечестието на беззаконника говори в сърцето му, *
страх Божи няма пред очите му.
Защото той се лъже в очите си, *
че уж търси беззаконието си, за да го намрази.
Думите на устата му са неправда и лукавство; *
той не иска да се вразуми, за да върши добро;
на леглото си замисля беззаконие; *
стъпва на лош път; от зло не се гнуси.
Господи, Твоята милост е до небесата, *
Твоята истина – до облаците!
Твоята правда е като високи планини, †
Твоите съдби са като велика бездна! *
Хора и зверове Ти пазиш, Господи!
Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! *
Синовете човешки са спокойни под сянката на Твоите криле,
те се насищат от изобилието на Твоя дом †
и от потока на Твоите сладости ги напояваш, *
защото в Теб е изворът на живота.
В Твоята светлина ние виждаме светлината, †
Продължи милостта Си към онези, които Те познават, *
и правдата Си към праведните по сърце.
Нека не ме настъпи кракът на горделивостта *
и ръката на грешника да не ме изгони.
Там паднаха онези, които вършиха беззаконие, *
съборени са и не могат да станат.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Боже, в Твоята светлина виждаме светлината!
Ант. 2 Велик си Ти, Господи, чуден в силата и непобедим!
Кантик Иудит 16, 1-3. 13-17
Хвалете моя Бог с тимпани, *
пейте на моя Господ с кимвали,
пейте Му стройно песен нова. *
Възнасяйте и призовавайте Неговото име,
защото Той е Господ Бог, *
Който съкрушава битки,
защото Той се опълчи за мен сред народа *
и ме изтръгна от ръцете на моите гонители.
Ще възпея на моя Господ песен нова. †
Велик си Ти, Господи, и славен, *
дивен със сила и непобедим!
Нека Ти служи всяко Твое създание, *
защото Ти каза – и се свърши;
Ти прати Твоя Дух – и се уреди, *
и няма никой, който да се противопостави на Твоя глас.
Планини с води от основи ще се поместят, *
камъни ще се разтопят като восък от Твоето лице,
но към онези, които се боят от Теб, *
Ти си благ и милостив.
Малка е всяка жертва за благоухание, *
всяка тлъстина е нищожна за всеизгаряне на Теб,
но който се бои от Господ, *
винаги е велик.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Велик си Ти, Господи, чуден в силата и непобедим!
Ант. 3 Приветствайте Бога с радостен глас!
Псалм 46
Ръкопляскайте всички народи, *
възкликнете към Бога с радостен глас,
защото Всевишният Господ е страшен, *
велик Цap е над цялата земя.
Покори за нас под нозете ни народи и племена, *
избра за нас нашето наследие,
красотата на Яков, *
когото обикна.
Бог възлезе при възклицание, *
Господ възлезе при тръбен звук.
Пейте на нашия Бог, пейте, †
пейте на нашия Цap, пейте, *
защото Бог е Цap на цялата земя.
Пейте всички разумно. †
Бог се възцари над народите, *
Бог седна на светия Си престол.
Князете на народите се събраха *
при народа на Бога Авраамов,
защото земните щитове са на Бога, *
Той е превъздигнат над тях.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Приветствайте Бога с радостен глас!
Кратко четиво Тов. 4, 15а-16а. 18-19а
Онова, което на теб е омразно, не го прави на никого, давай на гладния от хляба си и на голия – от дрехите си; от всичко, което имаш в изобилие, прави милостиня; от всеки благоразумен искай съвет и полезен съвет не пренебрегвай. Във всяко време благославяй Господ Бог и искай от Него, за да бъдат твоите пътища прави и всички твои дела и намерения – успешни.
Кратки възгласи
Н. Боже, обърни сърцето ми към Теб, * за да свидетелствам за Теб! Боже, обърни сърцето ми към Теб, * за да свидетелствам за Теб!
В. Оживотворявай ме в Твоя път –
* за да свидетелствам за Теб!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Боже, обърни сърцето ми към Теб, * за да свидетелствам за Теб!
Ант. Окажи ни, Боже, милосърдието Си и спомни си за Твоя свят Завет!
Кантик на Захария Лк. 1,68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Окажи ни, Боже, милосърдието Си и спомни си за Твоя свят Завет!
Просби
Нека благодарим на Христос за това, че нарече братя онези, които освети и да се помолим:
Освети Твоите верни, Господи!
Господи, благослови този ден, помнейки Твоето Възкресение,
– стори да бъде изпълнен със свети дела в служенето на Твоята любов.
Ти, Който направляваш нашите дни към спасението и радостта,
– обновявай ни всекидневно за Твоя по-голяма слава.
Научи ни да разпознаваме Твоя образ във всеки човек
– и най-вече в бедните и страдащите наши братя и сестри.
Дари ни с благодатта да живеем в мир с всички
– и да не отвръщаме със зло на онези, които са ни сторили зло.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Спасителю наш, Ти, Който ни възроди като чеда на светлината, молим Те, води ни по нашия път, за да бъдем посланици на Истината и свидетели на Твоето Евангелие.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!