2srN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Господи, Създателю
на небето и земята,
Зора неугасима,
Ден светъл, необятен.
Даряваш изморените
с почивка за сърцата.
Дори в съня лекуваш
Ти раните в душата.
Когато мрак се спусне
върху хората в града –
няма да гасне вярата
в душите ще грее звезда.
Теб гласът ни да прославя,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето да възпява
Бог – троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Блажената надежда се изпълни и славата на нашия Спасител се яви!
Псалм 61
Само в Бога се успокоява душата ми, *
от Него е моето спасение.
Само Той е моя твърдина и мое спасение, *
мое прибежище – няма вече да се колебая.
Докога ще напирате върху човека? †
Вие ще бъдете сринати *
като падаща стена и като рухнала ограда.
Те намислиха да Го свалят от височината, *
прибягнаха до лъжа.
С уста си благославят, *
а със сърцето си проклинат.
Само в Бога се успокоявай, душо моя, *
защото в Него е моята надежда.
Само Той е моя твърдина и мое спасение, *
мое прибежище – няма вече да се колебая.
В Бога е моето спасение и моята слава, *
крепостта на силата ми и моето упование са в Бога.
Народе, надявай се на Него във всяко време. †
Пред Него изливай сърцето си. *
Бог е наше прибежище.
Синовете човешки са само суета, *
синовете на велможите – лъжа.
Поставят ли се на везни, *
всички заедно са по-леки от празнотата.
Не се надявайте на грабителство *
и не търсете слава чрез кражба.
Когато се увеличава богатството, *
не привързвайте сърцето си към него.
Една дума каза Бог, а две чух, *
че силата е в Него.
Но в Теб, Господи, е милостта, *
защото Ти ще въздадеш на всекиго според делата.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Блажената надежда се изпълни и славата на нашия Спасител се яви!
Ант. 2 Бог ни осветли с лицето Си и ни благослови!
Псалм 66
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови, *
осветли ни с лицето Си,
за да познаят на земята Твоя път *
и всички народи – Твоето спасение.
Нека Те възхвалят народите, Боже, *
нека Те възхвалят всички народи.
Нека се веселят и радват племената, †
защото Ти съдиш народите справедливо *
и на земята ги управляваш.
Нека Те възхвалят народите, Боже, *
нека Те възхвалят всички народи.
Земята даде своя плод, *
нека ни благослови нашият Бог.
Нека ни благослови Бог *
и нека се побоят от Него всички земни краища.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Бог ни осветли с лицето Си и ни благослови!
Ант. 3 Вселената е създадена в Христос и всичко съществува в Него!
Кантик Кол. 1, 3. 12-20
Благодарим на Бога *
и Отец на нашия Господ Исус Христос,
Който ни направи способни да участваме *
в наследството на светиите в светлината.
Избави ни от властта на мрака, *
и ни пресели в Царството на възлюбения Си Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Той е образ на невидимия Бог, *
роден преди всяко създание,
защото чрез Него е сътворено всичко онова, †
което е на небесата и на земята, видимо и невидимо, *
било началства, било престоли, било господства, било власти.
Той е глава на тялото, което е Църквата, †
Той е началото, първороден между мъртвите, *
за да има във всичко първенство.
Защото в Него благоволи Отец да обитава цялата пълнота *
и чрез Него да помири със Себе си всичко,
било земно, било небесно, †
като го умиротвори чрез Него *
с Кръвта, пролята на кръста.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Вселената е създадена в Христос и всичко съществува в Него!
Кратко четиво 1Петр. 5, 5-7
Облечете се всички в смиреномъдрие, като се покорявате един на друг, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Всичките си грижи възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
Кратки възгласи
Н. Пази ни, Господи, * като зеница на око!
Пази ни, Господи, * като зеница на око!
В. Скрий ни в сянката на Твоите криле –
* като зеница на око!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Пази ни, Господи, * като зеница на око!
Ант. Със силата на Твоята ръка, Господи, разпръсни горделивите и въздигни смирените!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Със силата на Твоята ръка, Господи, разпръсни горделивите и въздигни смирените!
Просби
Бог щедро излива блага над Своя народ, който с радост
и признателност Го прославя и казва:
Господи, изпълни народа Си с благодат и мир!
Вечни Боже, хиляда години за Теб са като ден, който отминава,
– стори да не забравяме, че нашият живот е като цвете, цъфтящо сутрин, а вехнещо вечер.
Дай на християнския народ Твоята манна, за да не изпитва глад,
– и Живата Вода, за да не изпитва жажда.
Стори да останем верни на християнските принципи в живота си,
– а трудът и отдихът ни да бъдат за Твоя по-голяма слава.
Дари земята ни с благоприятно време,
– за да ражда в изобилие добри плодове.
Стори нашите покойници да видят лицето Ти,
– а тяхното съзерцание да направи и нас блажени.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Твоето име е свято, а милосърдието Ти – благословено. Молим Те, дай ни сили, за да можем винаги да Те прославяме.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!