2WP05

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА – Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, съновидецът иде;
хайде, сега да го убием.
Четене из книгата Битие     37, 3-4.12-13а.17в-28
Израел обичаше Йосиф повече от всичките си синове, защото му се беше родил на старини; и му направи шарена дреха. Като видяха братята му, че баща им го обича повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да говорят с него кротко.
Когато братята му отидоха да пасат бащиния си добитък в Сихем, Израел му каза: „Братята ти пасат овцете в Сихем; хайде, ще те проводя при тях.” И отиде Йосиф подир братята си и ги намери в Дотан.
Те го видяха отдалеч, и преди той да се приближи до тях, взеха да се сдумват против него да го убият, и рекоха помежду си: „Ето, съновидецът иде; хайде сега да го убием и да го хвърлим в някой ров, па да кажем, че го е изял лют звяр; и да видим, какво ще излезе от сънищата му.”
Чу това Рувим и се опита да го избави от ръцете им, като каза: „Да го не убиваме и не проливайте кръв; но го хвърлете в ямата, що е в пустинята, а ръка не туряйте върху него.” Това казва той с намерение да го избави от ръцете им и да го върне при баща му.
Когато Йосиф дойде при братята си, те му съблекоха дрехата, шарената дреха, що беше на него, и го взеха, та го хвърлиха в рова; а ровът беше празен; в него нямаше вода.
И седнаха те да ядат хляб и, като погледнаха, видяха, че иде от Галаат керван измаилтяни, и камилите им бяха натоварени със стиракс, балсам и ливан. Те отиваха да занесат това в Египет. Тогава Юда рече на братята си: „Каква полза, ако убием брата си и скрием кръвта му? Хайде, да го продадем на измаилтяните и да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът.” Братята го послушаха.
И като минаваха Мадиамските търговци, извадиха Иосифа от рова и го продадоха на Измаилтяните за двадесет сребърника; а те отведоха Йосиф в Египет.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104, 16-17.18-19.20-21 ( О: 5а)
Спомняйте си чудесата, които е извършил Господ.
И призова глад на земята, всяко хлебно дърво изтреби. Прати пред тях човек; за роб биде продаден Йосиф. 
Спомняйте си чудесата, които е извършил Господ.
Стегнаха в окови нозете му, в желязо се намери душата му, докле се изпълни словото Му; словото Господне го изпита. 
Спомняйте си чудесата, които е извършил Господ.
Царят прати, и владетелят на народите го развърза и го освободи; постави го за господар над дома си; и управител над всичките си владения. 
Спомняйте си чудесата, които е извършил Господ.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 3, 16
Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него да има живот вечен.
ЕВАНГЕЛИЕ
Този е наследникът:
хайде да го убием.
Четене от светото Евангелие според Матей.       21, 33-43.45-46
В онова време: Исус каза на първосвещениците и старейте народни:
„Чуйте друга притча: Имаше един човек стопанин, който наследи лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си.
И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, един набиха, друг убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: „Ще се засрамят от сина ми.”
Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: „Този е наследникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му.” И, като го уловиха, изведоха го вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?”
Отговарят му: „Злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодове.” Исус им казва: „Нима не сте никога чели Писанията:
„Камъкът, който изхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни?”
Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.”
И, като слушаха притчите Му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори. И дебнеха да Го уловят, ала се побояха от народа, понеже Го имаше за пророк.
Това е слово Господне.