30NZ-a

ТРИДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако притесниш вдовица и сираче,
ще се разпали гневът ми против тебе.
Четене из книгата Изход     22,21-27
„Пришлеца не притеснявай и го не угнетявай, защото и вие бяхте пришелци в Египетската земя.
Ни вдовица, ни сираче не притеснявайте; ако ли ги притесниш, когато завикат към Мене, ще чуя вика им, и ще се разпали гневът ми, и с меч ще ви убия, и жените ви ще останат вдовици, и децата ви -сираци.
Ако заемеш пари на някой сиромах от народа ми, не го притеснявай и не му налагай лихва. Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни му я до залез слънце, защото тя му е едничка завивка, тя е облекло на тялото му: с какво спи той? И когато завика към Мене, Аз ще го чуя, защото съм милостив.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 17,2-За.Звс-4.47 и 51ав (О: 2)
Ще те възлюбя, Господи, крепост моя.
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!
Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой Избавител. 
Ще те възлюбя, Господи, крепост моя.
Мой Бог, моя скала, Нему се уповавам: Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище.
Ще призова достойния за поклонение Господ, и ще се избавя от враговете си. 
Ще те възлюбя, Господи, крепост моя.
Жив Господ и благословен да е моят Защитник! Да бъде превъзнесен Бог на моето спасение,
който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник. 
Ще те възлюбя, Господи, крепост моя.
ВТОРО ЧЕТИВО
Обърнахте се от идолите,
за да служите на Бога и да очаквате Неговия Син.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни  1,5с—10
Братя:
Сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви. И вие станахте наши подражатели и на Бога, като при много скърби приехте словото с радост от Светия Дух, тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахайя.
Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахайя, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нещо да казваме. Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истинския Бог, и да очаквате от небесата на Неговия Син, когото Той възкреси от мъртвите, Исуса, който ни избави от идещия гняв.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Възлюби Господа, твоя Бог, и ближния си като сам себе си.
Четене от Светото Евангелие според Матей        22,34-40
В онова време:
Фарисеите, като чуха, че Той затвори устата на садукеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече: „Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?”
А Исус му отговори: „Възлюби Господа, твоя Бог, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум”. Тази е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си.” На тия две заповеди се крепи целият Закон и Пророците.”
Това е слово Господне.