30NZ-b

ТРИДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сляп и хром ще поведа с утеха.
Четене от книгата на пророк Иеремия      31,7-9
Тъй казва Господ:
„Радостно пейте за Яков и възклицавайте пред главата на народите, славете и казвайте: „Избави, Господи, Твоя народ, остатъка от Израиля!”
Ето, Аз ще ги доведа до северната земя и ще ги събера от земните краища; сляп и хром, непразна и родилка, заедно с тях голямо множество ще се върне тука.
Те отидоха със сълзи, Аз пък ще ги поведа с утеха; ще ги поведа край водни потоци по равен път, по който не ще се спънат; защото Аз съм Отец на Израил, и Ефрем е Мой първороден.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 125,1-2ав.2сд-3.4-5.6 (О: 3)
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. 
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.
Тогава между народите се говореше: „Велико нещо извърши Господ над тях.” Велико нещо извърши Господ над нас, ние се радвахме.
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.
Върни, Господи, нашите пленници, като потоците от юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.
Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.
Четене от Посланието до евреите  5,1-6
Всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове, и да може да бъде снизходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ; и затова е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не сдобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон.
Тъй и Христос не сам прослави Себе Си, за да бъде Първосвещеник, а Го прослави Оня, който Му е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих”; както и другаде казва: „Ти си свещеник на веки по чина Мелхиседекoв.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Тим1,10в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Учителю, да прогледам.
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,46-52
В онова време:
Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: „Сине Давидов, Исусе, помилвай ме”. Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: „Сине Давидов, помилвай ме!”
Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: „Дерзай, стани, викат те.” Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: „Какво искаш да ти сторя?”
Слепият Му рече: „Да прогледам, Учителю!”
Исус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси.” И той веднага прогледна и тръгна с Исуса по пътя.
Това е слово Господне