30NZ02.1

Вторник – XXX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Надеждата на тварите очаква прославянето на синовете Божии.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни   8,18-25
Братя:
Мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии. Защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оня, който ги покори с наде­жда. Защото и самото създание ще бъде освободено от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии.
Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега. И не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло.
Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже, защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 123,1-2ав.2сд-3.4-5.6 (О: За)
Велико нещо извърши Господ над нас.
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. 
Велико нещо извърши Господ над нас.
Тогава между народите се говореше: „Велико нещо Господ извърши над тях!” Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме. 
Велико нещо извърши Господ над нас.
Върни, Господи, нашите пленници като птиците на юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Велико нещо извърши Господ над нас.
Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. 
Велико нещо извърши Господ над нас.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя.* Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Семето израстна и стана голямо дърво.
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,18-21
В онова време: Исус казваше: „На какво е подобно царството Божие, и на какво да го оприлича?
Прилича на синапово зърно, което човек взе и посея в градината си; то израстна и стана голямо дърво, та небесните птици си виеха гнезда в клоните му.”
И пак рече: „На какво да оприлича царството Божие? Прилича на квас, що взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.”
Това е слово Господне.