30NZ02.1

Вторник – XXX седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 8,18-25

Надеждата на тварите очаква прославянето на синовете Божии.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.

Братя: Мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии. Защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оня, който ги покори с наде­жда. Защото и самото създание ще бъде освободено от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега. И не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже, защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 123,1-2ав.2сд-3.4-5.6 (О: За)

Велико нещо извърши Господ над нас.

Когато Господ връщаше Сионовите пленници,
ние като че сънувахме.
Тогава устата ни бяха пълни с веселие,
и езикът ни – с пение.

Велико нещо извърши Господ над нас.

Тогава между народите се говореше:
„Велико нещо Господ извърши над тях!”
Велико нещо извърши Господ над нас;
ние се радвахме.

Велико нещо извърши Господ над нас.

Върни, Господи, нашите пленници като птиците на юг.
Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Който с плач е носил семе,
с радост ще се върне, носейки своите снопи.

Велико нещо извърши Господ над нас.


АЛИЛУЯ      
Срв Мт 11,25
R: Алилуя, Алилуя
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 13,18-21

Семето израстна и стана голямо дърво.

Четене от Светото Евангелие според Лука         

В онова време: Исус казваше: „На какво е подобно царството Божие, и на какво да го оприлича? Прилича на синапово зърно, което човек взе и посея в градината си; то израстна и стана голямо дърво, та небесните птици си виеха гнезда в клоните му.” И пак рече: „На какво да оприлича царството Божие? Прилича на квас, що взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.”

Това е слово Господне.