30NZ02.2

Вторник – XXX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Тази тайна е велика, в Христа и в Църквата.
Четене от послание на Свети Павел Апостол до ефесяни         5,21-33
Братя:
Слушайте се един друг в страх пред Христа. Жени, покорявайте се на мъжете си, като на Господа; защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на Църквата, и Той е спасител на тялото й. Но както Църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.
Мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си славна Църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна.
Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си; който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ – църквата, понеже ние сме членове на тялото Му – от плътта Му и от костите Му.” Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът.”
Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за Църквата. Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се не бои от мъжа си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4-5 (О: срв 1а)
Блажени всички, които се боят от Господа.
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш! 
Блажени всички, които се боят от Господа.
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза. 
Блажени всички, които се боят от Господа.
Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион,
а ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си.
Блажени всички, които се боят от Господа.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Семето израстна и стана голямо дърво.
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,18-21
В онова време: Исус казваше:
„На какво е подобно царството Божие, и на какво да го оприлича?
Прилича на синапово зърно, което човек взе и посея в градината си; то израстна и стана голямо дърво, та небесните птици си виеха гнезда в клоните му.”
И пак рече: „На какво да оприлича царството Божие? Прилича на квас, що взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.”
Това е слово Господне.