30NZ03.1

Сряда – XXX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
На тези, които обичат Бога, всичко съдействува към добро.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни   8,26-30
Братя:
Духът ни подкрепя в нашите немощи: защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва; но сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на Духа, понеже тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите.
При това знаем, че на ония, които обичат Бога, всичко съдействува към добро, на ония, които по негова воля са призвани светии.
Защото, които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между много­то братя. А които е предопределил, тях е призвал; и които е призвал, тях е оправдал; а които е оправдал, тях е прославил.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12,4-5.6 (О: 6а)
Аз пък се уповавам на Твоята милост, Господи.
Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой, Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен,
Аз пък се уповавам на Твоята милост, Господи.
да не каже врагът ми: “Надвих му.” Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя. 
Аз пък се уповавам на Твоята милост, Господи.
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
* Алилуя.* Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием сла­вата на нашия Господ Исуса Христос. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще дойдат от изток и запад,
и ще насядат в царството Божие.
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,22-30
В онова време:
Исус минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим.
А някой Му рече: “Господи, малцина ли са, които се спасяват?”
Той им рече: “Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.”
След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: “Господи, Господи, отвори ни!” И Той ще ви отговори: “Не ви зная откъде сте.”
Тогава ще почнете да казвате: “Ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше.” И той ще ви каже: “Не ви зная откъде сте: махнете се от Мене всички, които вършите неправда.”
Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраам, Исаак и Яков и всички Пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.”
Това е слово Господне