30NZ05.2

Петък – XXX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който почна у вас доброто дело,
ще го върши дори до деня Христов.
Начало от Посланието на Свети Павел Апостол до филипяни 1,1-11
Павел и Тимотей, раби Исус Христови, до всички в Христа Исуса светии, които се намират във Филипи, с епископи и дякони. Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
Благодаря на Моя Бог, колчем си спомня за вас, като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви, именно, за вашето участие в благовестието от първия ден дори до сега, като съм уверен в това, че Тоя, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа.
Както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защитавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодатта. Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова.
И моля се, вашата любов все повече и повече да изобилства чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Исуса Христа, за слава и похвала Божия.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.3-4.5-6 (О: 2а)
Велики са делата на Господа
Ще Те славя, Господи, от все сърце в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които Го обичат. 
Велики са делата на Господа
Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно. Паметни направи Той Своите чудеса: милостив и щедър е Господ.
Велики са делата на Господа
Храна дава на онези, които Му се боят; вечно помни Своя завет.
Силата на делата Си яви на Своя народ, за да Му даде езичниците за наследие. 
Велики са делата на Господа
АЛИЛУЯ   Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз познавам Моите, и те вървят подире Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой от вас, ако му падне осел или вол в кладенец,
няма да го извади в съботен ден?
Четене от светото Евангелие според Лука                       14,1-6
В онова време:
Един съботен ден Исус дойде в къщата на един от фарисейските началници да яде хляб; ония, които бяха там, го наблюдаваха. И ето, застана пред Него един човек, болен от водянка.
Исус продума на законниците и фарисеите и рече: „Позволено ли е да се лекува в събота?” Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати.
След това им рече: „Кой от вас, ако осел или вол му падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден?” И не можаха да Му отговорят на това.
Това е слово Господне.