31NZ-b

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Слушай, Израиле:
Обичай Господа от всичкото си сърце.
Четене из книгата Второзаконие   6, 2-6
В онези дни:
Говори Мойсей на народа, казвайки: „Бой се от Господа, твоя Бог, и пази всичките Му наредби и заповедите Му, които ти заповядвам да пазиш ти и синовете ти, и внуците ти през всички дни на живота ти, за да живееш дълго.
Слушай, Израиле, и залягай да изпълниш това, за да ти бъде добре, и да се размножите твърде много, както Господ, Бог на твоите отци, бе ти говорил, че ще ти даде земя, дето тече мед и мляко.
Слушай, Израиле: Господ, Бог наш, е Господ един. Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили. Тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 17, З-За.Звс-4.47 и 51ав (О: 2)
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Ще Те възлюбя, Господи, крепост Моя!
Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой избавител. 
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Мой Бог, моя скала, на Него се уповавам; Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище.
Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враговете си.
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Жив Господ, и благословен да е моят Защитник! да бъде превъзнесен Бог на моето спасение,
който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник. 
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
ВТОРО ЧЕТИВО
Понеже сам пребъдва вечно, има вечно свещенство.
Четене от Посланието до евреите  7, 23-28
Братя:
Мнозина станаха свещеници на предишния Завет, защото смъртта не им позволи да пребъдват; а Тоя, понеже Сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към другото; затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за нас.
Защото такъв първосвещеник ни и трябваше: свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата, който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принасят жертви първом за своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе сaм в жертва.
Защото Законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а клетвеното след Закона слово постави Сина, който е навеки съвършен.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив, 14, 23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще спазва словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това е първата заповед. А втората е подобна на нея.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 28в-34
В онова време:
Един от книжниците се приближи до Исуса и Го попита: „Коя е първа от всички заповеди?”
А Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: „Слушай, Израилю! Господ, Бог наш, е един Господ, и възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.” Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния като себе си.” Друга заповед, по-голяма от тая, няма.
Книжникът му рече: „Добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един, и няма друг освен Него; и че да Го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила и да обичаш ближния си като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.”
Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.” След това никой вече не смееше да Го пита.
Това е слово Господне.