31NZ-c

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ти всички милуваш,
защото обичаш всичко, що съществува.
Четене из книгата Премъдрост      11, 23-12, 2
Господи, цял свет е пред Тебе като залюляни къпони, или като капка утринна роса, що пада на земята. Ти всички милуваш, защото всичко можеш, и заглаждаш човешките грехове заради покаяние. Ти обичаш всичко съществуващо и се не гнусиш от нищо, което си сътворил, понеже не щеше да създадеш нещо, ако би го мразил.
И как можеше да пребъдва нещо, ако ти не искаше? Или как би се запазило това, що не е повикано от Тебе? Но Ти всичко щадиш, защото всичко е Твое, душелюбиви Господи.
Твоят нетленен дух пребъдва у всичко! Затова Ти малко по малко изобличаваш заблудилите се и като им напомняш в какво съгрешават, вразумяваш ги, та като отстъпят от злото, да повярват в Тебе, Господи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 1-2.8-9.10-11.13сд-14 (O: 1)
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю, и ще благославям Твоето име от века до века.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века. 
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му
дела. 
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Верен е Господ във всичките си слова, и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи, и изправя всички свалени.
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
ВТОРО ЧЕТИВО
Да се прослави във вас името на Христа и вие в Него.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни  1 11-2,2
Братя:
Винаги се молим за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на нашия Господ Исус Христос, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Исуса Христа.
Молим ви, братя, за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 3, 16
* Алилуя. * Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син човечески дойде да подири и спаси погиналото.
Четене от светото Евангелие според Лука                       19, 1-10
В онова време:
Исус влезе в Иерихон и минаваше през града. И ето, някой си на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст; и като се затече напред, качи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.
Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: „Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.” И Той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: „Отби се при грешен човек.”
А Закхей застана и рече на Господа: „Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.”
Тогава Исус рече на него: „Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраам, понеже Син човечески дойде да подири и да спаси погиналото.”
Това е слово Господне.