31NZ02.2

Вторник – XXXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Понизи Себе Си, затова Бог високо Го издигна.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни   2, 5-11
Братя:
Мислете в себе си това, което и в Христа Исуса.
Който, бидейки в образ Божи, не счете за похищение да бъде равен на Бога; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се указа като човек, смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна.
Затова и Бог Го високо издигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 21, 26в-27.28-30я.31-32 (О: 26а)
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание.
Ще изпълня оброците си пред онези, които се боят от Него.
Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа онези, които Го търсят: „Да живеят сърцата им на веки!” 
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание.
Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена.
Защото царството е на Господа, и Той е Владетел над народите.
Пред Него ще се прекланят всички, които слизат в пръстта. 
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание.
Потомството ми ще Му служи. Ще разказва за Господа на бъдещето поколение, и ще възвестява на човеците,
които ще се родят, правдата Му, и ще разказва: „Това е сторил Господ”.
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание.
АЛИЛУЯ       Мт 11, 38
* Алилуя. * Дойдете при Мене всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Излез по друмища и плетища и застави хората да дойдат,
за да се напълни къщата ми.
Четене от светото Евангелие според Лука                       14, 15-24
В онова време:
Един от насядалите заедно на трапезата каза на Исуса: „Блажен е, който ще яде хляб в царството Божие!”
А Той му отговори: „Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: „Дойдете, понеже всичко е готово.” И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: „Купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме.” Другият рече: „Купих си пет рала и отивам да ги опитам; моля те, извини ме.” Третият рече: „Ожених се и затова не мога да дойда.”
И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава сто­панинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: „Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.” И рече слугата: „Господар, извършено е, както заповяда, и още място има.” И рече господарят на слугата: „Излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.”
Защото казвам ви: „Никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.”
Това е слово Господне.