31NZ05.1

Петък – XXXI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 15, 14-21

Служител Исус Христов сред езичниците, та приносът на езичниците да бъде благоприятен.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.

Братя: Аз съм уверен, братя мои, за вас, че вие самите сте пълни с благост, изпълнени с всяко познание и можете да се наставлявате един друг. Но писах ви малко по-смело, за да ви припомня за дадената на мене от Бога благодат, да бъда служител Исус Христов, който свещенодействено извършва Божието благовестие сред езичниците, та приносът на езичниците да бъде благоприятен, осветен от Светия Дух. Прочее, имам си похвалата в Христа Исуса – моята дейност за Бога. Защото не ще се осмеля да кажа нещо, което Христос да не е извършил чрез мене, за да станат езичниците послушни със слово и дело, със силата на личби и чудеса, със силата на Божия Дух, тъй че аз разпространих Благовестието Христово от Йерусалим от околността му чак до Илирик. При това се стараех да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа, а както е писано: „Онези, на които не беше известно за Него, ще Го видят, и онези, които не бяха чули, ще Го узнаят.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.Зсд-4 (О: срв 2в)

Пред очите на народите Господ откри своето спасение.

Възпейте на Господа песен нова,
защото Той извърши чудеса.
Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.
Той ще съди вселената праведно, и народите – вярно.

Пред очите на народите Господ откри своето спасение.

Господ яви своето спасение,
пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост
и верността Си към Израилевия дом.

Пред очите на народите Господ откри своето спасение.

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
Възклицавайте на Бога, цяла земйо;
тържествувайте, веселете се и пейте.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски.

Пред очите на народите Господ откри своето спасение.


АЛИЛУЯ      
1 Йоан 2, 5
R: Алилуя, Алилуя
Който спазва словото на Христа, в него наистина любовта към Бога е съвършена.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 16, 1-8

Синовете на тоя век са по-досетливи от синовете на светлината в своя род.

Четене от светото Евангелие според Лука.          

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му; и като го повика, рече му: „Какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник. Тогава пристойникът му си рече: „Що да сторя? Господарят ми отнема от мене пристойничеството; да копая, не мога; да прося, срамувам се; сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството.” И като повика длъжниците на господаря си, всекиго поотделно, рече на първия: „Колко дължиш на господаря ми?” Той отговори: „Сто мери масло.” И рече му: „Вземи си разписката, седни и бърже напиши: „Петдесет.” После рече на другия: „А ти колко дължиш?” Той отговори: „Сто крини пшеница.” И му рече: „Вземи разписката си: „осемдесет.” И господарят похвали неверния пристойник, защото постъпил досетливо; защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.

Това е слово Господне.