31NZ05.2

Петък – XXXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Очакваме Спасителя, който ще преобрази нашето
смирено тяло и ще го направи подобно на Своето прославено тяло.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни  3, 17-4, 1
Подражавайте, братя, на мене, и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които често ви съм говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов; техният край е погибел, техният бог – коремът, а славата – в срама им; те мислят за земното.
А нашето живелище е на небесата, от дето очакваме и Спасителя, нашия Господ Исус Христос, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото Славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе Си всичко.
И тъй, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121, 1-2.4в-5 (O: 1)
Ще отидем в дома Господен радостни.
Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен.”
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме! 
Ще отидем в дома Господен радостни.
Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев,
да славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. 
Ще отидем в дома Господен радостни.
АЛИЛУЯ       1 Ив 2, 5
* Алилуя. * Който спазва словото на Христа, в него наистина любовта към Бога е съвършена. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Синовете на тоя век са по-досетливи
от синовете на светлината в своя род.
Четене от светото Евангелие според Лука           16, 1-8
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му; и като го повика, рече му: „Какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник.
Тогава пристойникът му си рече: „Що да сторя? Господарят ми отнема от мене пристойничеството; да копая, не мога; да прося, срамувам се; сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството.”
И като повика длъжниците на господаря си, всекиго поотделно, рече на първия: „Колко дължиш на господаря ми?” Той отговори: „Сто мери масло.” И рече му: „Вземи си разписката, седни и бърже напиши: „Петдесет.” После рече на другия: „А ти колко дължиш?” Той отговори: „Сто крини пшеница.” И му рече: „Вземи разписката си: „осемдесет.”
И господарят похвали неверния пристойник, защото постъпил досетливо; защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.
Това е слово Господне.