31NZ06.2

Събота – XXXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всичко мога чрез тоя, който ме укрепява.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни 4, 10-19
Братя:
Много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене; вие и по-преди се грижехте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това, не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам: знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Него, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб.
А знаете и вие, филипяни, че в началото на Благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една Църква, която да ми даде, или да приема нещо, освен вас еднички; защото и в Солун, и веднаж, и дваж ми пращахте за нуждите ми. Казвам това, не че искам да ми дават, но търся плода, който се умножава във ваша полза. Получих всичко и имам излишно; преизпълних се с блага, като приех пратения от вас по Епафродит дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу.
Бог мой, по Своето богатство, да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Исуса.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111, 1-2.5-6.8а и 9 (O: 1а)
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа,
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа,
Добрият човек се смилява и на заем дава; и съда той ще даде твърдост на думите си,
той няма да се поклати до века; във вечна памет ще остане праведникът. 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа,
Сърцето му е крепко; той няма да се уплаши.
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; Неговият рог ще се възвиси в слава. 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа,
АЛИЛУЯ       2 КоР 8 9
* Алилуя. * Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати и вие чрез Неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви повери истинското.
Четене от светото Евангелие според Лука                       16,9-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Спечелете си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото; а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
„Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне; или на единия ще угоди, а другият ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.”
Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и му се подсмиваха.
Той им рече: „Вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.”
Това е слово Господне.