32NZ02.1

Вторник XXXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
В очите на неразумните те минаваха
за умрели, но те си пребъдват в мир.
Четене из книгата Премъдрост      2, 23-3, 9
Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие; ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта, и я изпитват онези, които са от неговия дял.
А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир; защото, макар и в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие.
И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Те съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ во веки.
Които се на Него надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдват у Него; защото благодат и милост има за избраниците Му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3.16-17.18-19 (О: 2а)
Ще благославям Господа във всяко време.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще си развеселят.
Ще благославям Господа във всяко време.
Очите на Господа са обърнати към праведните, и ушите Му към техните вопли.
Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. 
Ще благославям Господа във всяко време.
Викат праведниците и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби.
Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. 
Ще благославям Господа във всяко време.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и ще направим жилище в Него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ние сме слуги негодни:
извършихме що бяхме длъжни да извършим.
Четене от светото Евангелие според Лука           17, 7-10
В онова време: Господ каза:
„Кой от вас, като се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: „Върви, седни на трапезата; няма ли да му рече: „Приготви ми да вечерям, препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?” Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.
Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: „Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни за извършим.”
Това е слово Господне.